Zaštita podataka

Opšte informacije o zaštiti podataka o ličnosti

Zakonitost obrade podrazumeva da Banka obrađuje podatke o ličnosti, u cilju izvršenja ugovornog odnosa sa klijentom ili za preduzimanje radnje, pre zaključenja ugovora na zahtev lica na koje se podaci odnose, i/ili na osnovu pristanka lica za obradu podataka o ličnosti u određene svrhe, ukoliko je takav pristanak dat.

Addiko Bank a.d. Beograd, Beograd – 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 7v, matični broj 07726716, PIB: 100228215 (u daljem tekstu: Banka), kao rukovalac podataka o ličnosti, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i internim aktima Banke.

Za sva pitanja i informacije u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti možete se obratiti licu zaduženom za zaštitu podataka putem email adrese: dpo.rs@addiko.com.
U skladu sa zakonskim odredbama imate pravo na pristup, ispravku, brisanje, odnosno ograničenje obrade podataka, prenosivost podataka i pravo na prigovor (uključujući pravo na pritužbu kod nadzornog organa i pravo na sudsku zaštitu).

Poslove nadzornog organa u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti obavlja Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Poverenik je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom. veb-sajt: https://www.poverenik.rs | kontakt email: office@poverenik.rs

Detaljne informacije o rukovaocu, kao i informacije o licu zaduženom za zaštitu podataka, šta je podatak o ličnosti i druge informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Uključujući, informacije o obavezama koje proizilaze iz zakona i druge korisne informacije možete naći u dokumentu. – Opšte informacije o zaštiti podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo pristupa podacima o ličnosti i može da zahteva od Banke informacije o svrsi u kojoj Banka koristi njegove podatke o ličnosti. Potrebno je da prethodno popuni. – Zahtev za pristup podacima

Addiko Bank a.d. Beograd štiti vašu privatnost u skladu sa zakonskim propisima. Na ovom sajtu postoji mogućnost prikupljanja vaših ličnih podataka (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa). Pomenute podatke ostavljate dobrovoljno u formularu čime dajete saglasnost da se ti podaci koriste u svrhu kontakata, statističke obrade posećenosti našeg sajta, zakazivanja sastanaka sa zaposlenima Banke ili naknadnog informisanja o ponudi ili posebnim promotivnim aktivnostima Banke. Korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste, upoznati sa načinom prikupljanja ličnih podataka, u skladu sa zakonom i da ste saglasni sa obradom (elektronskom i fizičkom) istih. Banka sve podatke čuva i obrađuje uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima banke. Mogući korisnici podataka su kompanije sa kojima banka ima zaključene ugovore o zaštiti poverljivosti podataka.

Korišćenjem ovog sajta prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačić koji se postavljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom vaše posete veb sajtu šalju nazad informacije o sajtovima sa kojih ste došli na naš sajt i kretanju kroz naš sajt.

Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posetilaca našeg veb-sajta kako bi mogli da poboljšamo pretragu sajta i unapredimo funkcionisanja veb-sajta. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili nekih kolačića.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na likovima: Brišite i omogućavajte kolačiće u Chrome-u i upravljajte njima i Kako Google koristi kolačiće.

Više informacija o pojedinačnim kolačićima koje koristimo i svrhama u koje ih koristimo možete pogledati  OVDE

u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)

                   1.  KO UPRAVLJA VAŠIM LIČNIM PODACIMA I GDE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA?

Rukovalac ličnih podataka je Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd. Više o obradi vaših ličnih podataka možete dobiti na linku https://www.addiko.rs/zastita-podataka/ ili se obratite našem licu za zaštitu podataka o ličnosti putem e-maila na adresi dpo.rs@addiko.com ili na telefon +381 (0) 11 222 60 00.

                   2. KOJE VAŠE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

U svrhu sprovođenja ankete prikupljamo, obrađujemo i čuvamo vaše kontakt podatke koje smo upotrebili za slanje ove poruke, npr. telefonski broj ako ste dobili poruku putem SMS/Vibera ili adresu e-pošte, ako ste dobili poruku putem e-pošte kao i identifikacijske i kontakt podatke (ime i prezime, broj telefona) i podatke o korišćenju pojedinih proizvoda Addiko Mobile mobilnog bankarstva i Addiko EBank internet bankarstva ako ste poruku dobili putem navedenih kanala.

Druga kategorija ličnih podataka koje obrađujemo su vaši odgovori na pitanja iz ankete.

                  3. KOJA JE SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Addiko banka koristi različite metode pri prikupljanju informacija o zadovoljstvu klijenta sa korišćenjem svojih proizvoda i usluga. Jedna od najznačajnijih metoda u tu svrhu je i neposredno prikupljanje mišljenja od vas kao klijenta koji koristite usluge i proizvode putem ove ankete.

Svrha obrade vaših kontakt podataka je dostavljanje poruke kojom vas pozivamo na učestvovanje u anketi, a koju ste primili putem SMS/Vibera odnosno e-pošte te naknadnog kontaktiranja nakon ankete u svrhu unapređenja vašeg iskustva u poslovanju s Bankom. Svrha obrade vaših odgovora koje ste dali odgovarajući na ovu anketu je prikupljanje informacija o vašem zadovoljstvu našim proizvodima i uslugama, kao i praćenje trenda kretanja dobijenih rezultata kroz duži vremenski period.

Rezultate ankete dobijene analizom vaših odgovora koristićemo u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga kako vašim potrebama tako i generalno potrebama svih klijenata Addiko banke.
Pravna osnova za obradu svih gore navedenih podataka je legitimni interes iz člana 12. 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

                 4. UPOTREBA LEGITIMNOG INTERESA

Legitimni interes Banke kao pravna osnova za sprovođenje anketa vezanih za korišćenje proizvoda i usluga Addiko banke zasniva se prvenstveno na praćenju zadovoljstva klijenta u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga potrebama klijenata Addiko banke.

Banka je nakon napravljene procene učinka upotrebe legitimnog interesa utvrdila kako je upotreba navedene pravne osnove odgovarajuća za navedenu svrhu obrade ličnih podataka.
Učestvovanje u ovoj anketi je potpuno dobrovoljno i vaše učestvovanje u anketi ni na koji način ne utiče na vaš sadašnji niti budući odnos s Bankom. Kako smo već naveli, Banka će koristiti vaše odgovore na pitanja iz ankete u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga kako vašim potrebama tako i generalno potrebama svih klijenata Addiko banke.

              5. KO SU MOGUĆI PRIMAOCI PODATAKA?

Za potrebe koordinacije sprovođenja anketa moguće je, da se podaci šalju drugim bankama u okviru Addiko Bank Grupe.

Lični podaci iz ankete se, prilikom obrade za potrebe koordinacije, mogu prenositi u treće zemlje npr. kako smo i naveli bankama članicama Addiko Bank Grupe i kompanijama s kojima Addiko Bank Grupa sarađuje kao partnerima za podršku u poslovanju npr. IT sistemima. Osim navedenih primalaca podaci iz ankete se ne šalju drugim primaocima npr. nekoj drugoj kompaniji ili instituciji, koji bi ih koristili u svoje vlastite svrhe kao rukovaoci obrade, a nezavisno od svrhe za koju ih prikuplja Addiko banka.

Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u meri u kojoj je takav prenos dozvoljen zakonom odnosno primenom odgovarajućih zaštitnih mera navedenih u članu 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama za prenos ličnih podataka obrađivačima u trećim zemljama.

               6. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA VAŠE PODATKE?

Vaše kontakt podatke Addiko banka dobila je neposredno od vas prilikom ugovaranja proizvoda i usluga, a podatke o vašim odgovorima u sklopu ankete ćemo dobiti direktno od vas prilikom ispunjavanja iste.

               7. DA LI SE ZA OVU OBRADU UPOTREBLJAVA AUTOMATSKA OBRADA LIČNIH PODATAKA?

U obradi ličnih podataka u opisane svrhe ne koristi se automatska obrada podataka.

             8. KOJI JE ROK ČUVANJA VAŠIH PODATAKA?

Vaši lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu ankete o vašem zadovoljstvu proizvodima i uslugama Banke i praćenje trenda kretanja dobijenih rezultata kroz duži vremenski period čuvaju se do isteka roka od pet (5) godina od isteka godine koja sledi nakon godine u kojoj su bili dati odgovori odnosno u kojoj ste učestvovali u anketi.

             9. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA LIČNE PODATKE

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa prava lica na koje se podaci odnose opisana u članovima 21. do 40. i to: pravo na pristup ličnim podacima koje obrađujemo, pravo na ispravku (npr. pogrešno upisanih podataka), pravo na brisanje vaših podataka ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obaveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obaveza Banke određenih propisima ili radi ostvarivanja  pravnih zahteva, pravo na ograničenje obrade pod uslovima određenim zakonom, pravo na prenosivost podataka drugom rukovaocu obrade, pravo na prigovor i automatizovano pojedinačno donošenje odluka pod uslovima određenim zakonom.

Prigovor vezan za vaše lične podatke možete uputiti u pisanom obliku lično u svakoj ekspozituri Addiko banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd ili na elektronsku adresu dpo.rs@addiko.com.

Prigovor možete uputiti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu 11120 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 16.

Ovde posebno ističemo da svoje pravo na prigovor odnosno na odjavu od primanja poziva za ankete možete ostvariti na način kako je to navedeno u samoj poruci, znači klikom na odjavu u poruci e-pošte ili slanjem odjave klikom na link u sklopu SMS-a/Vibera odnosno Addiko Mobile mobilnog i Addiko EBank internet bankarstva. U tu svrhu se uvek možete obratiti i na kontakte koje su navedeni u tački 1. ovog Obaveštenja.

U tom slučaju ubuduće više nećete primati poruke kojim vas pozivamo na ankete koje sprovodi Banka.

u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, „Sl. glasnik RS“, br. 87/2018

1. KO JE RUKOVALAC VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI I GDE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA?

Rukovalac podataka o ličnosti: Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd. Kontakti: +381 (0) 11 222 60 00, info.rs@addiko.com, www.addiko.rs; kontakt Lica za zaštitu podataka o ličnosti: dpo.rs@addiko.com. Više informacija o obradi Vaših podataka o ličnosti i pravima koja Vam pripadaju, s obzirom na obradu podataka o ličnosti, dostupne su putem sledećeg linka: https://www.addiko.rs/zastita-podataka/.

2. KOJE VAŠE PODATKE O LIČNOSTI OBRAĐUJEMO?

U svrhu sprovođenja anketa prikupljamo, obrađujemo i čuvamo Vaše podatke o ličnosti (ime i prezime) i kontakt podatke, odnosno telefonski broj koji smo upotrebili za slanje
poruke putem SMS/Vibera. U svrhu izbora klijenata za ovu anketu obrađujemo i podatke iz sistema o zatvaranju poslednjeg proizvoda/usluge u Banci.

3. KOJA JE SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Addiko banka koristi različite metode pri prikupljanju informacija o zadovoljstvu klijenata vezanih za korišćenje proizvoda i usluga, što uključuje i neposredno prikupljanje mišljenja putem izlazne ankete klijenata koji su raskinuli poslovni odnos sa Bankom.

Svrha obrade Vaših ličnih i kontakt podataka je dostavljanje poruke kojom Vas pozivamo na učestvovanje u anketi, a koju ste primili putem SMS/Vibera nakon zatvaranja poslednjeg ugovornog odnosa u vezi sa korišćenjem proizvoda/usluge u Banci. Svrha obrade Vaših odgovora koje ste dali odgovarajući na ovu anketu je prikupljanje informacija o Vašem dosadašnjem iskustvu vezanom za korišćenje proizvoda i usluga Banke kao i razlozima Vašeg odlaska iz Addiko banke. Dobijene rezultate koristićemo u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga potrebama i željama klijenata Banke.

Pravni osnov obrade svih gore navedenih podataka je legitimni interes iz člana 12. stav 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

4. UPOTREBA LEGITIMNOG INTERESA

Legitimni interes Banke kao pravni osnov za sprovođenje ove ankete zasniva se prvenstveno na praćenju dosadašnjeg iskustva klijenta vezanog za proizvode i usluge Banke i razloga odlaska iz Addiko banke, u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga potrebama i željama svih klijenata Addiko banke.

Banka je nakon napravljene procene učinka upotrebe legitimnog interesa utvrdila kako je upotreba navedenog pravnog osnova odgovarajuća za navedenu svrhu obrade podataka o ličnosti.

Učestvovanje u ovim anketama je potpuno dobrovoljno. Nakon ove izlazne ankete više nećete dobijati bilo kakve druge upite s naše strane vezane za korisničko iskustvo. Kako smo već naveli, Banka će koristiti Vaše odgovore na pitanja iz ankete u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga potrebama i željama svih klijenata.

5. KO SU MOGUĆI PRIMAOCI PODATAKA?

Za potrebe koordinacije sprovođenja anketa moguće je, da se podaci šalju drugim bankama u okviru Addiko Grupe.

Podaci o ličnosti iz ankete se, prilikom obrade za potrebe koordinacije, mogu prenositi u treće zemlje npr. kako smo i naveli, bankama članicama Addiko Grupe, izvan EU i kompanijama s kojima Addiko Grupa sarađuje kao partnerima za podršku u poslovanju npr. IT sistemima. Osim navedenih primalaca podaci iz ankete se ne šalju drugim primaocima npr. nekoj drugoj kompaniji ili instituciji, koji bi ih koristili u svoje vlastite svrhe kao rukovaoci obrade, a nezavisno od svrhe za koju ih prikuplja Addiko banka.

Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u meri u kojoj je takav prenos dozvoljen Zakonom odnosno primenom odgovarajućih zaštitnih mera navedenih u članu 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA VAŠE PODATKE?

Vaše lične i kontakt podatke Addiko banka je dobila od Vas prilikom ugovaranja proizvoda i usluga Banke, a podatke o Vašim odgovorima u sklopu ankete ćemo dobiti direktno od Vas prilikom ispunjavanja iste.

7. OBAVEŠTENJE O AUTOMATIZOVANOM POJEDINAČNOM DONOŠENJU ODLUKA

U obradi podataka o ličnosti u opisane svrhe ne koristi se automatizovano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne efekte u odnosu na lica na koje se podaci o ličnosti odnose ili koji bi na iste značajno uticali u skladu sa članom 39. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

8. KOJI JE ROK ČUVANJA VAŠIH PODATAKA?

Vaši lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu ankete i Vaši odgovori na anketna pitanja čuvaju se do isteka roka od pet (5) godina od isteka godine koja sledi nakon godine u kojoj su bili dati odgovori odnosno u kojoj ste učestvovali u anketi.

9. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA PODATKE O LIČNOSTI

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba, kao i da uputite zahtev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka koji se
obrađuju, u skladu i pod uslovima iz člana 21. do 40. Zakona.

Prigovor vezan za Vaše podatke o ličnosti možete uputiti u pisanom obliku lično u svakoj poslovnici Addiko banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Banka.d. Beograd, Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd ili na elektronsku adresu dpo.rs@addiko.com.

Prigovor možete uputiti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu 11120 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 16.

u skladu sa Članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – ZZPL, „Sl. glasnik RS“, br. 87/2018.

  1. KO OBRAĐUJE VAŠE PODATKE O LIČNOSTI I GDE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA?

Rukovalac podataka o ličnosti je Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka), Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd. Kontakti: +381 (0) 11 222 60 00, info.rs@addiko.com, www.addiko.rs; kontakt Lica za zaštitu podataka o ličnosti: dpo.rs@addiko.com. Više informacija o obradi Vaših podataka o ličnosti i pravima koja Vam pripadaju, s obzirom na obradu podataka o ličnosti, dostupno Vam je na sledećem linku: https://www.addiko.rs/zastita-podataka/.

  1. KOJE VAŠE PODATKE O LIČNOSTI OBRAĐUJEMO?

U svrhu ažuriranja Vaših podataka o ličnosti, obrađujemo Vaše podatke o imenu i prezimenu, adresi prebivališta, telefonu, adresi elektronske pošte. Te podatke povezujemo sa podacima koje već imamo o Vama. Ukoliko je došlo do promene, ažuriramo podatke. Ako ste nam poslali kopiju lične karte, odnosno očitane podatke iz elektronske lične karte koji su na njoj sačuvani, sve Vaše podatke sadržane u ovom dokumentu čuvamo od trenutka kada smo ih primili.

  1. KOJA JE SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI?

Banka intenzivno komunicira sa klijentima. Zavisno od svrhe komunikacije (a time i pravnog osnova), postoje dva tipa komunikacije, putem poruka.

Prvi tip se odnosi na poruke koje Banka šalje kako bi obavestila klijente o postojećim ugovornim odnosima (npr. promena radnog vremena, lokacija, poziv za potpisivanje dokumenata, podaci o transakcijama, nalozi za plaćanje i slično). Drugi tip poruka su direktne marketinške poruke, putem kojih Banka sprovodi marketinšku strategiju.

Uprkos razlikama, ovim tipovima poruka zajedničko je to da se oslanjaju na kvalitet podataka o kontaktu.

Pametni sistem koji reguliše slanje različitih tipova poruka neće raditi kako treba ako kontakt podaci primalaca nisu tačni. U ovim slučajevima, poruke ili neće biti isporučene, ili će biti isporučene licima kojima nisu namenjene. Kako bi to izbegli, klijenti imaju mogućnost da, ako je došlo izmena njihovih podataka o ličnosti, ili ako im je, protokom vremenskog roka na koji je izdata, lična karta postala nevažeća, šalju ažurirane lične podatke, važeću kopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je Član 12. stav 1 tačka 2) ZZPL, jer je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose.

Pravni osnov za slanje kopije lične karte, odnosno podataka iz očitane lične karte, je Član 7. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, „Sl. Glasnik RS“, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020.

  1. LEGITIMNI INTERES

Ova obrada se ne oslanja na legitimni interes kao pravni osnov za obradu podataka.

  1. KO SU MOGUĆI PRIMAOCI PODATAKA?

Kako obradom samo ažuriramo Vaše lične podatke, tako ažurirane podatke šaljemo svima kojima smo ih slali i prvobitno, pre ažuriranja. To mogu biti državni organi i organizacije kada to zatraže, ili se dešava automatski jer je potrebno da se ažuriraju i drugi registri, ukoliko postoji pravni osnov u propisima i ako su evidencije Banke njihov izvor.

Podaci o ličnosti se, prilikom obrade, za potrebe izveštavanja i nadzora, mogu prenositi u druge države koje su izvan EU (treće zemlje), na primer bankama članicama Addiko Grupe i kompanijama sa kojima Addiko Grupa sarađuje kao partnerima za podršku u poslovanju, na primer IT sistemima. Prenos u treće zemlje odvija se jedino kada i u meri u kojoj je takav prenos dozvoljen Zakonom, odnosno primenom odgovarajućih zaštitnih mera propisanih u Članu 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

  1. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA VAŠE PODATKE?

Vaše podatke o ličnosti i kopiju, odnosno očitane podatke iz lične karte, Banka dobija direktno od Vas, kada popunite web-forme, kao i Vašom upotrebom Addiko Mobile i Addiko EBank aplikacija.

  1. OBAVEŠTENJE O AUTOMATIZOVANOM POJEDINAČNOM DONOŠENJU ODLUKA

Prilikom obrade podataka o ličnosti u gore navedene svrhe ne koristi se automatizovano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne efekte u odnosu na lica na koje se podaci odnose, ili koji bi na iste značajno uticali, u skladu sa Članom 39. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

  1. KOJI JE ROK ČUVANJA VAŠIH PODATAKA?

Vaši podaci o ličnosti, koji se obrađuju u svrhu opisanu pod tačkom 3., čuvaju se još deset godina nakon raskida ugovornog odnosa, jer su deo podataka koje Banka mora čuvati u okviru svojih obaveza u vezi sa sprečavanjem pranja novca.

  1. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA OBRADU

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na pristup svojim podacima o ličnosti u svako doba, kao i pravo da uputite zahtev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka koji se obrađuju, u skladu sa i pod uslovima iz Članova 21. do 40. Zakona.

Zahtev, odnosno prigovor, u vezi sa Vašim podacima o ličnosti možete uputiti u pisanom obliku, lično u svakoj poslovnici Addiko banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd, ili elektronskom poštom na adresu dpo.rs@addiko.com.

Prigovor možete uputiti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 16, 11120 Beograd.

skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – ZZPL, „Sl. glasnik RS“, br. 87/2018.

KO OBRAĐUJE VAŠE PODATKE O LIČNOSTI I GDE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA?

Rukovalac podacima o ličnosti je Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka), Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd. Kontakti: +381 (0) 11 222 60 00, info.rs@addiko.com, www.addiko.rs; kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti: dpo.rs@addiko.com. Više informacija o obradi Vaših podataka o ličnosti i pravima koja Vam pripadaju, s obzirom na obradu podataka o ličnosti, dostupno Vam je na sledećem linku: https://www.addiko.rs/zastita-podataka/.

KOJE VAŠE PODATKE O LIČNOSTI OBRAĐUJEMO?

U svrhu procesa odobrenja kredita i zaključenja ugovora o kreditu obrađujemo i pohranjujemo Vaše podatke o imenu i prezimenu, imenu roditelja, JMBG, datumu rođenja, zemlji rođenja na ID dokumentu, polu, zemlji rođenja, mestu rođenja, državljanstvu, vrstu isprave, datumu važnosti, adresi, statusu zaposlenja, obrazovanju, broju mobilnog telefona, broju fiksnog telefona, e-mail adresi, boravišnoj adresi, bračnom statusu, stambenom statusu, , podatke o povezanim licima, podatke koji se prikupljaju u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, zaradi, nazivu poslodavca, tipu pravnog lica, matičnom broju poslodavca, dužini trajanja zaposlenja kod trenutnog poslodavca.

KOJA JE SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI?

Svrha obrade podataka je identifikacija i izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora kao i provera kreditne sposobnosti i procena kreditnog rizika, a po prestanku ugovornog odnosa obrada radi ispunjavanja zakonskih obaveza čuvanja dokumentacije. Pravni osnov za obradu jeste izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora u skladu sa članom 12. stav. 1 tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Svrha obrade podataka je i ispunjavanje zakonske obaveze utvrđivanja i provere identiteta stranke u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020).

Pravni osnov za slanje kopije lične karte, odnosno podataka iz očitane lične karte, je član 7. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Ako ste dali saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja tada Vaše podatke prikupljene u ovom procesu banka može koristiti i u te svrhe na osnovu Vašeg pristanka, uz napomenu da takav pristanak možete opozvati u svakom trenutku.

KO SU MOGUĆI PRIMAOCI PODATAKA?

Banka ima pravo da podatke o ličnosti podatke o obavezama po ugovorima zaključenim između Banke i lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanja ugovornih odredbi, prosledi: članovima svojih organa, zaposlenima u Banci, članicama Addiko Grupe, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou, Narodnoj banci Srbije, drugim državnim organima i licima koji zbog zakonskih ovlašćenja i nadležnosti imaju pristup takvim podacima u skladu sa zakonom, trećim licima sa kojima Banka ima zaključen ugovor o čuvanju poverljivih informacija i ugovor o obradi podataka. Banka ima pravo da vrši upite i pribavlja informacije o podacima o ličnosti i ostalim podacima klijenata, uključujući, između ostalog, i podatke o zaposlenju, pokretnoj i nepokretnoj imovini, potraživanjima, udelima, akcijama i ostalim hartijama od vrednosti, brojevima bankarskih računa, instrukcijama za plaćanje i ostaloj imovini, adresi, PIB-u, kao i ostale podatke od drugih rukovalaca ukoliko ih Banka ne bude imala ili ih klijent nije dostavio na zahtev Banke, a ovi podaci budu neophodni u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza, odnosno ukoliko za takve upite postoji pravni osnov.

Banka može u određenim slučajevima u cilju izvršenja ugovora i mogućnosti da sprovede naplatu potraživanja proveriti podatke o ličnosti koje je prikupila od lica na koje se podaci odnose, i putem trećih lica, (kod relevantnih privatnih i/ili državnih organa i/ili privrednih subjekata i/ili pravnih lica npr. poslodavaca).

U slučaju da je određena administrativna zabrana u korist Banke a radi obezbeđenja uredne otplate novčanih obaveza po kreditu, pripadajuće kamate i troškova, Poslodavac će dalje postupati po osnovu administrativne zabrane ukoliko je izdata.

Banka, u fazi naplate dugovanja, u skladu sa Odlukom o upravljanju rizicima banke može angažovati agencije za naplatu potraživanja te kontakt i finansijske podatke klijenata poveriti eksternim agencijama za naplatu potraživanja, radi pokušaja naplate u korist i za ime Banke.

Banka sa agencijom za naplatu potraživanja kojoj poverava određenu aktivnost zaključuje ugovor o obradi podataka o ličnosti, kojim se reguliše pravni odnos između ugovornih strana u vezi s radnjama obrade podataka o ličnosti, koje su poverene agenciji, a agencija je dužno da obrađuje podatke o ličnosti samo na osnovu pismenih uputstava banke i samo u svrhu zbog koje su mu određene aktivnosti poverene.

Ukoliko do naplate ne dođe ranije Banka će primeniti sve neophodne pravne korake u postupku prinudne naplate potraživanja u sudskom/vansudskom postupku, a u skladu sa zakonskim propisima.

Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije odvija se jedino kada i u meri u kojoj je takav prenos dozvoljen Zakonom, odnosno primenom odgovarajućih mera zaštite propisanih u članu 63. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA VAŠE PODATKE?

Banka identifikacione, kontaktne, podatke o statusu zaposlenja, obrazovanju prikuplja neposredno od klijenta prilikom ispunjavanja obrasca zahteva za kredit. Banka može u određenim slučajevima proveriti istinitost dostavljenih podataka putem trećih lica (npr. direktnom proverom kod poslodavca). Finansijske podatke banka prikuplja neposredno od klijenta i posredno iz sopstvene evidencije klijenata koje sama stvara i vodi (npr. obradom u svrhe izveštavanja, analiza i sl.), te iz evidencija vođenih na osnovu zakona.

OBAVEŠTENJE O AUTOMATIZOVANOM POJEDINAČNOM DONOŠENJU ODLUKA

Prilikom obrade podataka o ličnosti u gore navedene svrhe Banka koristi automatizovano pojedinačno donošenje odluka. Navedena obrada može proizvesti pravno dejstvo u odnosu na Vas, međutim ista je neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora.

KOJI JE ROK ČUVANJA VAŠIH PODATAKA?

Vaši podaci o ličnosti, koji se obrađuju u opisanu svrhu, čuvaju se još deset godina nakon raskida ugovornog odnosa, jer su deo podataka koje Banka mora čuvati u okviru svojih obaveza u vezi sa sprečavanjem pranja novca.

VAŠA PRAVA U ODNOSU NA OBRADU

U skladu sa zakonskim odredbama i pod uslovima definisanim u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na pristup, ispravku, brisanje, odnosno ograničenje obrade podataka, prenosivost podataka i pravo na prigovor (uključujući pravo na pritužbu kod nadzornog organa i pravo na sudsku zaštitu).

Zahtev, odnosno prigovor, u vezi sa Vašim podacima o ličnosti možete uputiti u pisanom obliku, lično u svakoj poslovnici Addiko banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića br. 7v, 11070 Beograd, ili elektronskom poštom na adresu dpo.rs@addiko.com.

Pritužbu možete uputiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd.

Addiko Bank Srbija