Stepenasta štednja

Kamata na stepenastu štednju raste svaka 3 meseca!

  • Po isteku svaka tri meseca (kvartala) vašem ulogu se pripisuje kamata. Što duže vaša sredstva budu oročena – biće vam obračunata nova, viša kamata
  • Ukoliko vam novac zatreba pre isteka perioda oročenja, možete ga podići i to bez naknade za razoročenje. Biće vam isplaćena kamata pripisana oročenom depozitu za poslednji postignuti kvartalni period, kao i kamata za period od datuma poslednjeg postignutog kvartalnog perioda do datuma razoročenja, obračunata po stopi koju Banka na dan razoročenja depozita (a time i raskida ovog Ugovora) obračunava na dinarske depozite po viđenju.

Zašto je stepenasta štednja posebna?

  • Oblik oročene štednje
  • Štednja u EUR ili dinarima
  • Rok oročenja – do 12 meseci
  • Kamata na štednju se uvećava posle svaka tri meseca!
  • Minimalni ulog na štednju – 100 evra ili 5.000 dinara
  • Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci pre zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) meseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Beograd, Bul. Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: +381 11 222 6000, 0800 303 303, info.rs@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posetite našu web stranicu: https://www.addiko.rs/zastita-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com.

Valuta depozitaDinar (RSD)Evro (EUR)
Period oročenja12 meseci12 meseci
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
Nominalna kamatna stopa*2,30%3,80%4,00%9,00%0,10%1,70%2,00%8,00%
Efektivna kamatna stopa**4,86%2,53%

*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
**Reprezentativni primeri su rađeni na dan 31.05.2023. godine

Vrsta depozitaOročeni depoziti sa stepenastom isplatom kamate
Naziv proizvodaAddiko dinarska stepenasta štednjaAddiko devizna stepenasta štednja
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)Evro (EUR)
Iznos depozita u valuti oročenja100.000,0010.000,00
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)12 meseci12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou)I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
2,30%3,80%4,00%9,00%0,10%1,70%2,00%8,00%
Efektivna kamatna stopa*4,86%2,53%
Iznos bruto kamate za period oročenja u valuti oročenja4.863,2297,58
Poreska obaveza u valuti oročenja**0,0044,64
Iznos neto kamate za period oročenja u valuti oročenja4.863,2252,94
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon
perioda oročenja u valuti oročenja
104.863,2010.080,64
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava
uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita
Bez naknade***
Privremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade

*EKS obračunat na dan 31.05.2023. godine
** Plaćanje poreza na kamatu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana:
-Dinarska štednja – Kamata ostvarena po osnovu dinarske štednje je oslobođena poreza na kamatu
-Devizna štednja – Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Za više informacija kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija