Ne propustite specijalnu ponudu za dinarsku oročenu štednju od 21.10. do 31.12.2022. godine!

Iskoristite priliku i oročite svoja sredstva na 12 meseci po fantastičnoj nominalnoj kamatnoj stopi 4,8% na godišnjem nivou (EKS 4,8%)!

Vrsta depozitaOročeni depozit sa obračunom
i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita1.000.000 RSD
Period na koji se ugovara depozit12 meseci
Nema kriterijuma za indeksiranje depozita
Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
4,8%
Efektivna kamatna stopa
(na godišnjem nivou,
obračunata na dan 02.09.2022. godine)
4,8%
Iznos bruto kamate
za period oročenja
48.000,00 RSD
Poreska obaveza je 0%*0,00 RSD
Iznos neto kamate za period oročenja48.000 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik primiti
nakon perioda oročenja
umanjen za iznos depozita
1.048.000,00 RSD

*U skladu sa odredbama zakona Republike Srbije koji reguliše poreze na dohodak građana, ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju)
**U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji je predviđena naplata naknade za vođenje računa, ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Više informacija možete naži na sajtu Agencije za osiguranje depozita

Oročena dinarska štednja u Addiko banci

Dinarska oročena štednja sa isplatom kamate po isteku roka oročenja

Uslovi:

  • Oročena štednja u dinarima se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Namenjena je rezidentima i nerezidentima
  • Sredstva možete oročiti na 3, 6, 12, 25 i 36 meseci
  • Minimalni ulog je 5.000 RSD
  • Kamatna stopa je fiksna uz primenu proporcionalnog metoda obračuna
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja (u nastavku pogledajte ponudu)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun koji izaberete),
  • Oročena dinarska štednja u Addiko banci ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.
Period oročenja3* meseca6 meseci12 meseci25 meseci36 meseci
Nominalna kamatna stopa**4,00%3,60%4,80%5,30%6,00%
Efektivna kamatna stopa***4,04%3,63%4,80%5,16%5,67%

* Ponuda važi za nove depozite – nova sredstva koja nisu na računu
** Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
*** Reprezentativni primeri su rađeni na dan 17.10.2022. godine

Reprezentativni primerAddiko dinarska oročena štednja
Vrsta depozitaOročeni dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita u dinarima1.000.000,00
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima)3*6122536
Valuta u kojoj se ugovara depozitDinar (RSD)
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou)4,00%3,60%4,80%5,30%6,00%
Efektivna kamatna stopa**4,06%3,63%4,80%5,16%5,67%
Iznos bruto kamate za period oročenja u dinarima10.082,1917.950,6848.000,00110.392,27180.000,00
Poreska obaveza je 0%***0,000,000,000,000,00
Iznos neto kamate za period oročenja u dinarima10.082,1917.950,6848.000,00110.392,27180.000,00
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon
perioda oročenja u dinarima
1.010.082,191.017.950,681.048.000,001.110.392,271.180,000,00
Troškovi koji padaju na teret korisnikaOtvaranje oročene štednjeBez naknade
Vođenje oročene štednjeBez naknade
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozitaBez naknade****
Prevremeno zatvaranje oročene štednjeBez naknade
Zatvaranje oročene štednje po dospećuBez naknade

* Ponuda važi za nove depozite – nova sredstva koja nisu na računu
** Reprezentativni primer je rađen na dan 17.10.2022. godine
*** U skladu sa odredbama zakona Republike Srbije koji reguliše poreze na dohodak građana, ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju).
**** U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbije.
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Kalkulator za oročenu štednju

Valuta:

Period oročenja u mesecima:

Iznos depozita

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu: 0

Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru ili pozovite Addiko Kontakt centar na besplatan broj 0800 303 303.

Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona  0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada vaših kontakt-podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji pre sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 7v, 11070 Beograd (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 meseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu. Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti: https://www.addiko.rs/zastita-podataka.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Podnesite zahtev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Podnesite zahtev online!

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredite odobravamo za 30 minuta.

Više informacija

Nije lako odabrati najprikladniji iznos štednje i uplata

Pomoći ćemo vam da odaberete najbolji način štednje.

Štednja sa premijom

Addiko Bank Srbija