Kratkoročno finansiranje pravnih lica

Raznovrsna ponuda kreditnih proizvoda Addiko Bank a.d. Beograd namenjenih malim i srednjim preduzećima, velikim korporativnim klijentima i javnom sektoru.

 • Ukoliko imate potrebu za kratkoročno finansiranje tekuće likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava  ili plaćanje obaveza dobavljačima, nudimo Vam finansiranje do 12 meseci sa kreiranjem otplate u ratama ili jednokratno o roku dospeća,  sve skladu sa prethodno planiranim novčanim tokovima preduzeća i Vašim mogućnostima otplate.
 • Ako je Vaše potraživanje od kupca osigurano menicama koje dospevaju u roku do 12 meseci, obrtna sredstva možete osigurati eskontovanjem menica i pre njihovog roka dospeća.
 • Obezbeđuje dnevnu likvidnost preduzeća i omogućava upravljanje kompanijskim potrebama na veoma fleksibilan način, u odnosu na odobrene limite
 • Odobrava se isključivo u lokalnoj valuti na period od godinu dana sa mogućnošću produženja
 • Kamata se obračunava samo u toku perioda korišćenja
 • Ako Vaše preduzeće ima česte potrebe za kratkoročnim kreditima, garancijama, akreditivima, avalima ili obavezujućim pismima o nameri, višenamenska linija je pravi proizvod za Vas
 • Omogućava Vam da sami odlučujete o dinamici povlačenja i vraćanja sredstava, brzu realizaciju zahteva (jer za isti nije potrebna ponovna analiza, već precizno definisan Zahtev), sigurnost u poslovanju
 • Faktoring je proizvod koji omogućava Klijentima da dođu do neophodnih sredstava pre datuma dospeća njihovih potraživanja
 • Uslov da bi Banka otkupila potraživanje je nastanak dužničko-poverilačkog odnosa, tj da je roba isporučena, odnosno usluga izvršena, što se dokazuje otpremnim dokumentima
 • Ovi krediti se odobravaju lokalnim samoupravama za finansiranje neusklađenosti prihoda i rashoda u lokalnom budžetu u toku jedne fiskalne godine.
 • Krediti se odobravaju na rok otplate do 31. decembra tekuće godine, a u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

Kontakti za SME klijente

Marija Kostadinović
Tel: +381 11 222 6609
E-mail: Marija.Kostadinovic@addiko.com

Kontakti za velika preduzeća/javni sektor

Aleksandra Rabrenović
Tel. +381 11 222 6823
E-mail: Aleksandra.Rabrenovic@addiko.com

Imate potrebu za računom koji ćete koristiti za sve vrste transakcija.

Uz vođenje računa, na raspolaganju vam je i finansijski savetnik za Vaša pitanja.

Dinarski računi pravnih lica

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija