Kratkoročno finansiranje pravnih lica

Raznovrsna ponuda kreditnih proizvoda Addiko Bank a.d. Beograd namenjenih malim i srednjim preduzećima, velikim korporativnim klijentima i javnom sektoru.

 • Ukoliko imate potrebu za kratkoročno finansiranje tekuće likvidnosti, finansiranje obrtnih sredstava  ili plaćanje obaveza dobavljačima, nudimo Vam finansiranje do 12 meseci sa kreiranjem otplate u ratama ili jednokratno o roku dospeća,  sve skladu sa prethodno planiranim novčanim tokovima preduzeća i Vašim mogućnostima otplate.
 • Ako je Vaše potraživanje od kupca osigurano menicama koje dospevaju u roku do 12 meseci, obrtna sredstva možete osigurati eskontovanjem menica i pre njihovog roka dospeća.
 • Obezbeđuje dnevnu likvidnost preduzeća i omogućava upravljanje kompanijskim potrebama na veoma fleksibilan način, u odnosu na odobrene limite
 • Odobrava se isključivo u lokalnoj valuti na period od godinu dana sa mogućnošću produženja
 • Kamata se obračunava samo u toku perioda korišćenja
 • Ako Vaše preduzeće ima česte potrebe za kratkoročnim kreditima, garancijama, akreditivima, avalima ili obavezujućim pismima o nameri, višenamenska linija je pravi proizvod za Vas
 • Omogućava Vam da sami odlučujete o dinamici povlačenja i vraćanja sredstava, brzu realizaciju zahteva (jer za isti nije potrebna ponovna analiza, već precizno definisan Zahtev), sigurnost u poslovanju
 • Faktoring je proizvod koji omogućava Klijentima da dođu do neophodnih sredstava pre datuma dospeća njihovih potraživanja
 • Uslov da bi Banka otkupila potraživanje je nastanak dužničko-poverilačkog odnosa, tj da je roba isporučena, odnosno usluga izvršena, što se dokazuje otpremnim dokumentima
 • Ovi krediti se odobravaju lokalnim samoupravama za finansiranje neusklađenosti prihoda i rashoda u lokalnom budžetu u toku jedne fiskalne godine.
 • Krediti se odobravaju na rok otplate do 31. decembra tekuće godine, a u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.

I malom biznisu je potrebna velika podrška!

Online preliminarna ponuda kreditnih proizvoda, bez odlaska u banku.

Pošaljite upit

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija