Elektronsko bankarstvo

Naporno je ići u banku za svaku transakciju.

Uz naše digitalne kanale, upravljajte računima bilo kad i bilo gde.

Elektronsko bankarstvo za pravna lica

Addiko Bank a.d. Beograd u svojoj ponudi za sva pravna lica i preduzetinke ima

 • Personal E-bank (HALCOM) – domaći platni promet i platni promet sa inostranstvom
  • Namenjeno svim pravnim licima i preduzetnicima
 • Office Banking (ASSECO) – domaći platni promet
  • Namenjeno svim pravnim licima i preduzetnicima

Da bismo Vam u najkraćem roku obezbedili Addiko EBank – elektronsko bankarstvo naše Banke, molimo Vas da popunite sledeće priložene formulare i dostavite ih vašem finansijskom savetniku.

Zahtev klijenta za uslugama Banke

Osim opštih podataka, u ovaj formular se upisuju imena osoba koje će dobiti smart kartice ili ih već imaju i određuju se njihova prava:

 • Administrator – mogućnost preuzimanja novih verzija programa i slanja poruka banci;
 • Unos naloga – mogućnost unosa naloga za plaćanje;
 • Potpisivanje – mogućnost autorizovanja pripremljenih naloga pre njihovog slanja;
 • Slanje naloga – mogućnost slanja pripremljenih i potpisanih naloga i
 • Pregled izveštaja – mogućnost da se primaju izvodi kao i trenutno stanje i dnevne promene računa.

Jedna osoba može imati sva navedena prava, a ako su prava raspoređena između više osoba, treba obratiti pažnju da se pokriju sve funkcije. Potrebno je da Zahtev bude overen pečatom i potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje.

Zahtev klijenta za uslugama Banke

U ovaj formular se upisuju imena osoba koje su već vlasnici smart kartica i koje će imati pristup deviznim računima. Potrebno je da lice ovlašćeno za zastupanje potpiše formular i overi ga pečatom.

U ovaj formular se unose podaci o pravnom licu i spisak osoba ovlašćenih da dobiju smart kartice. Potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica i pečat su obavezni.

U ovaj formular se upisuju podaci za svakog imaoca smart kartice (po jedan formular za svaku karticu). Potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica i pečat su obavezni, kao i potpis osobe za koju se traži kartica.

Ovde možete pronaći informaciju o Tarifama nakanada za pravna lica

Tarife nakanade
.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">28. februar 2017.</span></span>

I malom biznisu je potrebna velika podrška!

Online preliminarna ponuda kreditnih proizvoda, bez odlaska u banku.

Pošaljite upit

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija