Elektronsko bankarstvo za pravna lica

Addiko Bank a.d. Beograd u svojoj ponudi za sva pravna lica i preduzetinke ima

 • Personal E-bank (HALCOM) – domaći platni promet i platni promet sa inostranstvom
  • Namenjeno svim pravnim licima i preduzetnicima
 • Office Banking (ASSECO) – domaći platni promet
  • Namenjeno svim pravnim licima i preduzetnicima

Da bismo Vam u najkraćem roku obezbedili Addiko EBank – elektronsko bankarstvo naše Banke, molimo Vas da popunite sledeće priložene formulare i dostavite ih vašem finansijskom savetniku.

Zahtev klijenta za uslugama Banke

Osim opštih podataka, u ovaj formular se upisuju imena osoba koje će dobiti smart kartice ili ih već imaju i određuju se njihova prava:

 • Administrator – mogućnost preuzimanja novih verzija programa i slanja poruka banci;
 • Unos naloga – mogućnost unosa naloga za plaćanje;
 • Potpisivanje – mogućnost autorizovanja pripremljenih naloga pre njihovog slanja;
 • Slanje naloga – mogućnost slanja pripremljenih i potpisanih naloga i
 • Pregled izveštaja – mogućnost da se primaju izvodi kao i trenutno stanje i dnevne promene računa.

Jedna osoba može imati sva navedena prava, a ako su prava raspoređena između više osoba, treba obratiti pažnju da se pokriju sve funkcije. Potrebno je da Zahtev bude overen pečatom i potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje.

Zahtev klijenta za uslugama Banke

U ovaj formular se upisuju imena osoba koje su već vlasnici smart kartica i koje će imati pristup deviznim računima. Potrebno je da lice ovlašćeno za zastupanje potpiše formular i overi ga pečatom.

U ovaj formular se unose podaci o pravnom licu i spisak osoba ovlašćenih da dobiju smart kartice. Potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica i pečat su obavezni.

U ovaj formular se upisuju podaci za svakog imaoca smart kartice (po jedan formular za svaku karticu). Potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica i pečat su obavezni, kao i potpis osobe za koju se traži kartica.

Ovde možete pronaći informaciju o Tarifama nakanada za pravna lica

Tarife nakanade
.

Imate potrebu za računom koji ćete koristiti za sve vrste transakcija.

Uz vođenje računa, na raspolaganju vam je i finansijski savetnik za Vaša pitanja.

Dinarski računi pravnih lica

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija