Program „Pozovite prijatelja“ koji je trajao od 09.12.2019. godine do 31.03.2020. godine je završen!

Addiko program „Pozovite prijatelja“

Primate platu na tekući račun ili ste korisnik keš kredita u Addiko banci?

Pozovite i svoje prijatelje, porodicu, komšije i ostale da postanu klijenti Banke i postanu korisnici keš kredita!

A vas čeka bonus od RSD 3.000,00 po svakoj uspešnoj preporuci.

Program „Pozovite prijatelja“ namenjen je postojećim klijentima Addiko Bank a.d. Beograd, kao i novim koji postanu klijenti Addiko banke.

Program traje u periodu od 09.12.2019. godine do 31.03.2020. godine.

KAKO PREPORUČITI PRIJATELJA?

Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku postojećim klijentima koji imaju otvoren paket tekućeg računa i na koji redovno primaju zaradu, kao i korisnicima keš kredita.

SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni kod. Samo SMS/VIBER poruka poslata sa broja telefona koji je registrovan kod Banke smatra se važećom registrovanom SMS porukom.

Postojeći klijent može da prosledi SMS/VIBER poruku sa kodom svojim prijateljima, kolegama, porodici….

Osoba koja je dobila SMS/VIBER poruku sa kodom od postojećeg klijenta banke i odlučila da otvori paket tekućeg računa i podigne keš kredit u Banci je u obavezi da u trenutku otvaranja računa pokaže dobijenu SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke u ekspozituri kako bi potom sam davalac preporuke koji je i dao preporuku bio nagrađen.

Za realizovane keš kredite novi klijent će dobiti svoj jedinstveni KOD putem SMS/VIBER poruke, 16 (šesnaest) dana nakon plasiranog kredita koji može dalje deliti i na taj način realizovati mogućnost dobijanja bonusa i sam učestovati u Programu.

Member Get Member predstavlja marketinški program „Pozovite prijatelja“ koji podrazumeva da postojeći klijenti Banke pozovu svoje prijatelje, porodicu, komšije i ostale (u daljem tekstu: prijatelje) da postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Program) koji traje u periodu od 09.12.2019. godine do 31.03.2020. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

1. U okviru Programa preporuku mogu dati svi postojeći klijenti Banke koji imaju otvoren tekući račun, a koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke i na koji primaju zaradu/platu, kao i svi novi klijenti koji otvore račun u Banci, prenesu zaradu i time postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke).

2. Preporuka će se smatrati uspešnom kada je:

(a) ostvarena za vreme trajanja Programa

(b) preporučeno fizičko lice koje:

  • ima minimum 18 godina na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom
  • uspostavi uspešan poslovni odnos sa Bankom odnosno uzme kredit u Banci

3. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice pokaže SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke prilikom otvaranja računa i realizacije kredita.

4. Bonus po svakoj uspešnoj preporuci iznosi RSD 3.000,00 (slovima: tri hiljade dinara i 00/100).

Veći broj uspešnih preporuka donosi i veći iznos bonusa. U nastavku u tabeli je dato nekoliko primera osvojenog bonusa za broj uspešnih preporuka.

USPEŠNA PREPORUKAIZNOS BONUSA
3 uspešne preporuke za plasirane kredite9.000 RSD
5 uspešnih preporuka za plasirane kredite18.000 RSD
10 uspešnih preporuka za plasirane kredite30.000 RSD

5. Bonus za uspešno ostvarenu preporuku se isplaćuje na tekući račun preporučioca i to 16-og dana od datuma puštanja kredita na račun klijenta u mesecu koji sledi u odnosu na mesec u kom je plasiran kredit, pod uslovom da klijent nije odustao od kredita u roku okoji ima za odustajanje od istog (15 dana).

6. Preporučilac i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe.

7. U slučaju da Davaoci preporuke preporuče istu osobu, tokom Promotivnog perioda u okviru Programa, samo će onaj Davalac preporuke koji je prvi prosledio SMS poruku preporučenom licu, a koje je otvorilo tekući račun i realizovao kredit u Banci imati isplaćen bonus. U slučaju bilo kakvog spora, Banka će imati diskreciono pravo u odlučivanju koji je Davalac preporuke uspešno dao preporuku.

8. Konačnu odluku o uspešnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe.

9. Banka ima pravo da u bilo kom trenutku:

(a) izvrši promene u Programu i/ili izmeni iznos bonusa sa drugom stavkom od jednake ili slične vrednosti;

(b) promeni ove uslove i Program;

(c) otkaže ili povuče Program

10. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.

Addiko Bank Srbija