Program Pozovite prijatelja

Što više delite, više dobijate!

Program „Pozovite prijatelja“ koji je trajao od 09.12.2019. godine do 31.03.2020. godine je završen!

Addiko program „Pozovite prijatelja“

Primate platu na tekući račun ili ste korisnik keš kredita u Addiko banci?

Pozovite i svoje prijatelje, porodicu, komšije i ostale da postanu klijenti Banke i postanu korisnici keš kredita!

A vas čeka bonus od RSD 3.000,00 po svakoj uspešnoj preporuci.

Program „Pozovite prijatelja“ namenjen je postojećim klijentima Addiko Bank a.d. Beograd, kao i novim koji postanu klijenti Addiko banke.

Program traje u periodu od 09.12.2019. godine do 31.03.2020. godine.

KAKO PREPORUČITI PRIJATELJA?

Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku postojećim klijentima koji imaju otvoren paket tekućeg računa i na koji redovno primaju zaradu, kao i korisnicima keš kredita.

SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni kod. Samo SMS/VIBER poruka poslata sa broja telefona koji je registrovan kod Banke smatra se važećom registrovanom SMS porukom.

Postojeći klijent može da prosledi SMS/VIBER poruku sa kodom svojim prijateljima, kolegama, porodici….

Osoba koja je dobila SMS/VIBER poruku sa kodom od postojećeg klijenta banke i odlučila da otvori paket tekućeg računa i podigne keš kredit u Banci je u obavezi da u trenutku otvaranja računa pokaže dobijenu SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke u ekspozituri kako bi potom sam davalac preporuke koji je i dao preporuku bio nagrađen.

Za realizovane keš kredite novi klijent će dobiti svoj jedinstveni KOD putem SMS/VIBER poruke, 16 (šesnaest) dana nakon plasiranog kredita koji može dalje deliti i na taj način realizovati mogućnost dobijanja bonusa i sam učestovati u Programu.

Member Get Member predstavlja marketinški program „Pozovite prijatelja“ koji podrazumeva da postojeći klijenti Banke pozovu svoje prijatelje, porodicu, komšije i ostale (u daljem tekstu: prijatelje) da postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Program) koji traje u periodu od 09.12.2019. godine do 31.03.2020. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

1. U okviru Programa preporuku mogu dati svi postojeći klijenti Banke koji imaju otvoren tekući račun, a koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke i na koji primaju zaradu/platu, kao i svi novi klijenti koji otvore račun u Banci, prenesu zaradu i time postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke).

2. Preporuka će se smatrati uspešnom kada je:

(a) ostvarena za vreme trajanja Programa

(b) preporučeno fizičko lice koje:

  • ima minimum 18 godina na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom
  • uspostavi uspešan poslovni odnos sa Bankom odnosno uzme kredit u Banci

3. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice pokaže SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke prilikom otvaranja računa i realizacije kredita.

4. Bonus po svakoj uspešnoj preporuci iznosi RSD 3.000,00 (slovima: tri hiljade dinara i 00/100).

Veći broj uspešnih preporuka donosi i veći iznos bonusa. U nastavku u tabeli je dato nekoliko primera osvojenog bonusa za broj uspešnih preporuka.

USPEŠNA PREPORUKAIZNOS BONUSA
3 uspešne preporuke za plasirane kredite9.000 RSD
5 uspešnih preporuka za plasirane kredite18.000 RSD
10 uspešnih preporuka za plasirane kredite30.000 RSD

5. Bonus za uspešno ostvarenu preporuku se isplaćuje na tekući račun preporučioca i to 16-og dana od datuma puštanja kredita na račun klijenta u mesecu koji sledi u odnosu na mesec u kom je plasiran kredit, pod uslovom da klijent nije odustao od kredita u roku okoji ima za odustajanje od istog (15 dana).

6. Preporučilac i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe.

7. U slučaju da Davaoci preporuke preporuče istu osobu, tokom Promotivnog perioda u okviru Programa, samo će onaj Davalac preporuke koji je prvi prosledio SMS poruku preporučenom licu, a koje je otvorilo tekući račun i realizovao kredit u Banci imati isplaćen bonus. U slučaju bilo kakvog spora, Banka će imati diskreciono pravo u odlučivanju koji je Davalac preporuke uspešno dao preporuku.

8. Konačnu odluku o uspešnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe.

9. Banka ima pravo da u bilo kom trenutku:

(a) izvrši promene u Programu i/ili izmeni iznos bonusa sa drugom stavkom od jednake ili slične vrednosti;

(b) promeni ove uslove i Program;

(c) otkaže ili povuče Program

10. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.

Addiko Program pozovite prijatelja

Addiko Bank Srbija