WEB SME E-banking – Micro

WEB SME E-banking

WEB SME E banking aplikacija je namenjena:

 • malim peduzećima
 • preduzetnicima

Sada klijenti mogu da plaćaju putem WEB SME EBank aplikacije i time značajno ubrzaju svoje poslovanje, povećaju svoju efikasnost i smanje troškove. Prednosti našeg WEB SME E-banking rešenja su:

 • dostupnost aplikacije na svim računarima i/ili tablet uređajima
 • 24 časa 7 dana u nedelji dostupnost informacijama o stanju na računu
 • realizacija naloga za plaćanje svakog radnog dana do 17:30h
 • posebna autorizacija transakcija putem SMS koda koja omogućava maksimalnu zaštitu podataka i svih transakcija.

Ovo je najsavremenije i najjednostavnije E-banking rešenje koja je sada dostupno svim malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji su klijenti Banke. Vašem WEB SME elektronskom bankarstvu možete pristupiti korišćenjem internet pretraživača na adresi https://ecorp.addiko.rs/addiko_sme/auth/login

Zahtev klijenta za uslugama Banke

Osim opštih podataka, u ovaj formular se upisuju imena osoba koje će dobiti smart kartice ili ih već imaju i određuju se njihova prava:

 • Administrator – mogućnost preuzimanja novih verzija programa i slanja poruka banci;
 • Unos naloga – mogućnost unosa naloga za plaćanje;
 • Potpisivanje – mogućnost autorizovanja pripremljenih naloga pre njihovog slanja;
 • Slanje naloga – mogućnost slanja pripremljenih i potpisanih naloga i
 • Pregled izveštaja – mogućnost da se primaju izvodi kao i trenutno stanje i dnevne promene računa.

Jedna osoba može imati sva navedena prava, a ako su prava raspoređena između više osoba, treba obratiti pažnju da se pokriju sve funkcije. Potrebno je da Zahtev bude overen pečatom i potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje.

U ovaj formular se unose podaci osobe koje će imati pristup računima preko Addiko EBank WEB SME usluge ukoliko se odlučite za korišćenje elektronskog bankarstva za mala i srednja pravnog lica i preduzetnike (WEB SME). Potrebno je da podnosilac zahteva potpiše formular i overi ga pečatom. Lice navedeno u ovom dokumentu moraju da prilože popunjen i potpisan formular.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">28. februar 2017.</span></span>

I malom biznisu je potrebna velika podrška!

Online preliminarna ponuda kreditnih proizvoda, bez odlaska u banku.

Pošaljite upit

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija