WEB SME E-banking – Micro

WEB SME E-banking

WEB SME E banking aplikacija je namenjena:

 • malim peduzećima
 • preduzetnicima

Sada klijenti mogu da plaćaju putem WEB SME EBank aplikacije i time značajno ubrzaju svoje poslovanje, povećaju svoju efikasnost i smanje troškove. Prednosti našeg WEB SME E-banking rešenja su:

 • dostupnost aplikacije na svim računarima i/ili tablet uređajima
 • 24 časa 7 dana u nedelji dostupnost informacijama o stanju na računu
 • realizacija naloga za plaćanje svakog radnog dana do 17:30h
 • posebna autorizacija transakcija putem SMS koda koja omogućava maksimalnu zaštitu podataka i svih transakcija.

Ovo je najsavremenije i najjednostavnije E-banking rešenje koja je sada dostupno svim malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji su klijenti Banke. Vašem WEB SME elektronskom bankarstvu možete pristupiti korišćenjem internet pretraživača na adresi https://ecorp.addiko.rs/addiko_sme/auth/login

Zahtev klijenta za uslugama Banke

Osim opštih podataka, u ovaj formular se upisuju imena osoba koje će dobiti smart kartice ili ih već imaju i određuju se njihova prava:

 • Administrator – mogućnost preuzimanja novih verzija programa i slanja poruka banci;
 • Unos naloga – mogućnost unosa naloga za plaćanje;
 • Potpisivanje – mogućnost autorizovanja pripremljenih naloga pre njihovog slanja;
 • Slanje naloga – mogućnost slanja pripremljenih i potpisanih naloga i
 • Pregled izveštaja – mogućnost da se primaju izvodi kao i trenutno stanje i dnevne promene računa.

Jedna osoba može imati sva navedena prava, a ako su prava raspoređena između više osoba, treba obratiti pažnju da se pokriju sve funkcije. Potrebno je da Zahtev bude overen pečatom i potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje.

U ovaj formular se unose podaci osobe koje će imati pristup računima preko Addiko EBank WEB SME usluge ukoliko se odlučite za korišćenje elektronskog bankarstva za mala i srednja pravnog lica i preduzetnike (WEB SME). Potrebno je da podnosilac zahteva potpiše formular i overi ga pečatom. Lice navedeno u ovom dokumentu moraju da prilože popunjen i potpisan formular Lični podaci imaoca smart kartice.

Imate potrebu za računom koji ćete koristiti za sve vrste transakcija.

Uz vođenje računa, na raspolaganju vam je i finansijski savetnik za Vaša pitanja.

Dinarski računi pravnih lica

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Kratkorocno finansiranje

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Devizni računi pravnih lica

Addiko Bank Srbija