VISA Gold

VISA Gold kartica

 

Sa Visa Gold karticom plaćajte u prodavnici i na internetu. Sa izmirenjem celog duga svakog narednog meseca ne obračunavamo kamatu. Dobijate i besplatno UNIQA putno osiguranje. Sa Gold karticom ostvarujete pravo na popuste u zemlji i inostranstvu.

Pogodnosti Visa Gold kartice Addiko banke

 
 • Prihvaćenost u celom svetu na više od 24 miliona lokacija širom sveta
 • Garantovane hotelske rezervacije
 • Dozvoljene transakcije na prodajnim mestima i bankomatima
 • Upotreba kartice za kupovinu na internetu
 • 24-satna dostupnost novčanih sredstava
 • Beskamatno korišćenje u slučaju izmirivanja celokupnog duga
 • Popusti u zemlji i inostranstvu (hoteli, rent-a-car Avis i Hertz, restorani, moda i slično)
 • UNIQA besplatno putno osiguranje uključujući osiguranje od krađe kartica i krađe podataka sa platne kartice tzv. skimming
 • Usluge Međunarodnog VISA centra i Međunarodne VISA službe za medicinsku i pravnu pomoć tokom boravka u inostranstvu (obezbeđuje prijavu izgubljene ili ukradene kartice, hitnu zamenu kartice i hitnu isplatu gotovine u slučaju gubitka ili krađe kartice, pravnu i medicinsku pomoć. Operateri VISA centra su vam na raspolaganju 24h dnevno, 365 dana u godini)
 • opremljena CHIP tehnologijom, koja nudi visok nivo zaštite informacija i mogućnost zloupotreba svodi na minimum
 • Limiti potrošnje po ovoj kartici, koje banka odobrava, su vrlo visoki

 

VISA Gold kartica - Uslovi
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou je u visini od 6M Belibor+14% na iskorišćeni deo limita
 • Valuta je RSD, kamatna stopa je varijabilna
 • U ponudi se nalazi i model kartice uz garantni depozit, čija visina mora biti 110% od iznosa limita
Limiti potrošnje

Vrsta i visina limita

Bankomati

Dnevni

4-dnevni

Iznos RSD

Br. Tr.

Iznos RSD

Br. Tr.

Standard

80.000

10

240.000

30

VIP*

400.000

50

1.200.000

150

 

Vrsta i visina limita

Bankomati + POS uređaji

Dnevni

4-dnevni

Iznos RSD

Br. Tr.

Iznos RSD

Br. Tr.

Standard

1.000.000

50

2.000.000

100

VIP*

5.000.000

250

10.000.000

500

 

* Zahtev za odobrenje VIP limita korisnik podnosi u ekspozituri Banke

Reprezentativni primer
Valuta kreditne kartice RSD
Iznos limita 100.000,00 RSD
Ugovoreni % otplate 5%
Broj otplatnih perioda 24 meseca
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (varijabilna)* 17,62%
Efektivna kamatna stopa na dan 28.12.2016. ** 31,60%
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate (glavnica, kamata, troškovi koji padaju na teret korisnika) 131.731,64 RSD

* Varijabilna nominalna kamatna stopa se dobija sabiranjem referentne kamatne stope 6M BELIBOR na dan 15.12.2016. koji je iznosio 3,62% i 14% fiksnog ugovorenog elementa kamatne stope. Usklađivanje sa promenama 6M BELIBOR-a vršiće se polugodišnje (01.07. i 01.01.) uzimajući u obzir vrednost 6M BELIBOR-a koji važi na datum 15. jun i 15. decembar, zaokruženo na dve decimale, za naredni obračunski period od 6 meseci.
** Ukoliko je potrošen celokupan iznos limita

Troškovi
Troškovi koji padaju na teret korisnika  
Mesečna članarina za karticu (varijabilna)*** 480,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Ukupno 11.816,00 RSD

*** Mesečna članarina za karticu je promenjiva i iskazana u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije uz zaokruživanje na prvu deseticu niže. Visina promenljiivih naknada će se jedanput godišnje usklađivati sa vrednošću srednjeg kursa za EUR Narodne banke Srbije na dan 31. juli tekuće godine, sa početkom primene od 01. oktobra tekuće godine.

Dokumentacija
 • Važeća lična karta
 • Zahtev ćete popuniti u banci
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene - potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere - penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca

Otplata duga? Vi birate!
 • Da li ćete izmiriti minimalni iznos za plaćanje, a na preostali dug plaćati kamatu (revolving)?
 • Da li ćete izmiriti kompletan dug za prethodni mesec, i u tom slučaju kamata neće biti obračunata (charge)?

Vi birate!

UNIQA besplatno putno osiguranje uz karticu
 • Pokriće od 30.000 EUR u trajanju od ukupno 90 dana u periodu od 12 meseci
 • Osiguranjem su pokriveni i članovi najuže porodice korisnika koji putuju sa Vama
Popusti uz VISA Gold karticu
 • Popusti prilikom kupovine robe i usluga u zemlji i inostranstvu u više od 20 trgovačkih mesta u zemlji i više od 20.000 u inostranstvu
 • Aktuelni popusti u zemlji koje pruža Addiko banka - Lista popusta

 

Više informacija
Izgubili ste karticu?

U slučaju gubitka ili krađe kartice, molimo vas da odmah pozovete broj 011 / 222 7 444 koji vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno.

Da li su vam informacije na stranici korisne?