Oročena devizna štednja u GBP / AUD / CAD

Oročena devizna štednja u GBP / AUD / CAD

  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Minimalni ulog (depozit): 200 GBP/AUD/CAD
  • Visina kamatne stope zavisi od valute i perioda oročenja
  • Kamatna stopa je fiksna i izražena u % na godišnjem nivou (uz primenu komforne metode obračuna)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku perioda oročenja i prenosi na račun po viđenju
  • U slučaju prekida oročenja pre isteka ugovorenog roka na depozit se primenjuje kamatna stopa za izdržanu ročnost (ukoliko se sredstva razoroče pre isteka prvog meseca, ne obračunava se kamata po viđenju)

Kamatne stope po periodu oročenja i valuti

GBP/AUD/CAD
NKSEKS
1 mesec0,0%0,00%
3 meseca0,0%0,00%
6 meseci0,0%0,00%
12 meseci0,0%0,00%
24 meseca0,0%0,00%
36 meseca0,0%0,00%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Brošura Agencije za osiguranje depozita za više informacija o sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">2. jun 2017.</span></span>

Addiko Bank Srbija