Kreditna kartica - VISA Revolving

VISA Revolving kreditna kartica

 

Prednosti VISA Revolving kreditne kartice:

 • Plaćajte robu i usluge
 • Podižite gotovinu u zemlji i u inostranstvu do visine odobrenog kreditnog limita
 • Sami odlučujete kako izmirujete dug - 5, 10, ili 15% mesečno i na preostali dug plaćate kamatu (revolving) ili ćete izmiriti kompletan dug za prethodni mesec bez kamate (charge)
 • Karticu vam izdajemo besplatno
 • automatski otplaćujete dug po revolving kartici u prethodnoj banci i nastavljate bez prekida da koristite Addiko Revolving kreditnu karticu

 

Revolving kartica sa prenosom plate

Kamatna stopa je varijabilna u visini 6M Belibor+14% na iskorišćeni deo limita

Revolving kartica sa depozitom
 • 110% depozita
 • Kamatna stopa je fiksna i na mesečnom nivou u visini od 1,20%
 • Oslobođeni ste plaćanja mesečne članarine u prvoj godini korišćenja kartice! Nakon isteka perioda od 12 meseci, automatski počinje da se obračunava mesečna naknada po važećem tarifniku
Više informacija
Dokumentacija
 • Važeća lična karta
 • Zahtev ćete popuniti u banci
 • Dokaz o primanjima
  • za zaposlene - potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
  • za penzionere - penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca

 

Limiti potrošnje

Vrsta i visina limita

Bankomati

Dnevni

4-dnevni

Iznos RSD

Br. Tr.

Iznos RSD

Br. Tr.

Standard

50.000

5

150.000

20

VIP*

250.000

25

750.000

100

 

Vrsta i visina limita

Bankomati + POS uređaji

Dnevni

4-dnevni

Iznos RSD

Br. Tr.

Iznos RSD

Br. Tr.

Standard

250.000

20

750.000

50

VIP*

1.250.000

100

3.750.000

250

* Zahtev za odobrenje VIP limita korisnik podnosi u ekspozituri Banke

Reprezentativni primer
Reprezentativni primer - model kreditne kartice uz utvrđivanje kreditne sposobnosti
Valuta kreditne kartice RSD
Iznos limita 100.000,00
Ugovoreni % otplate 5%
Broj otplatnih perioda 24 meseca
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (varijabilna)* 17,62%
EKS na dan 28.12.2016.** 23,93%
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate (glavnica, kamata, troškovi koji padaju na teret korisnika) 124.531,64 RSD

* Varijabilna nominalna kamatna stopa se dobija sabiranjem referentne kamatne stope 6M BELIBOR na dan 15.12.2016. koji je iznosio 3,62% i 14% fiksnog ugovorenog elementa kamatne stope. Usklađivanje sa promenama 6M BELIBOR-a vršiće se polugodišnje (01.07. i 01.01.) uzimajući u obzir vrednost 6M BELIBOR-a koji važi na datum 15. jun i 15. decembar, zaokruženo na dve decimale, za naredni obračunski period od 6 meseci.
** Ukoliko je potrošen celokupan iznos limita

Troškovi
Troškovi koji padaju na teret korisnika   
Mesečna članarina za karticu (varijabilna)*** 180,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Ukupno 4.616,00 RSD

*** Mesečna članarina za karticu je promenjiva i iskazana u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije uz zaokruživanje na prvu deseticu niže. Visina promenljiivih naknada će se jedanput godišnje usklađivati sa vrednošću srednjeg kursa za EUR Narodne banke Srbije na dan 31. juli tekuće godine, sa početkom primene od 01. oktobra tekuće godine.

Izgubili ste karticu?

U slučaju gubitka ili krađe kartice, molimo vas da odmah pozovete broj 011 / 222 7 444 koji vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno.

Da li su vam informacije na stranici korisne?