Dinarska štednja

Oročena dinarska štednja u Addiko banci

 

  • Štedni račun se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Dinarske štedne račune banka otvara rezidentima i nerezidentima
  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade.
  • Iznos minimalnog ulaganja je 5.000 RSD
  • Kamatna stopa je fiksna i izražena u % na godišnjem nivou (uz primenu proporcionalnog metoda obračuna)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja (u slučaju prekida oročenja obračunava se kamata po viđenju, važeća na dan raskida ugovora)
  • Kamata ostvarena po osnovu dinarske štednje je oslobođena poreza na kamatu

 

Kamatne stope

Kamatne stope za oročenu dinarsku štednju

Period oročenja 3 meseca 6 meseci 12 meseci 25 meseca
Nominalna kamatna stopa 2,00% 2,50% 3,00% 3,50%
Efektivna kamatna stopa 2,02% 2,52% 2,99% 3,43%

 

Reprezentativni primer
 
IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD
Period oročenja 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 3,00%
EKS (na godišnjem nivou) 2,99%
Ukupan iznos kamate (bruto) 2.991,78 RSD
Porez na kamatni prihod (0%) /
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 102.991,78 RSD

EKS obračunat na dan 10.02.2017.

Addiko Bank a.d. Beograd učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?