Zaštita ličnih podataka

Opšte informacije o zaštiti podataka o ličnosti

Zakonitost obrade podrazumeva da Banka obrađuje podatke o ličnosti, u cilju izvršenja ugovornog odnosa sa klijentom ili za preduzimanje radnje, pre zaključenja ugovora na zahtev lica na koje se podaci odnose, i/ili na osnovu pristanka lica za obradu podataka o ličnosti u određene svrhe, ukoliko je takav pristanak dat.

Addiko Bank a.d. Beograd, Beograd – 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 7v, matični broj 07726716, PIB: 100228215 (u daljem tekstu: Banka), kao rukovalac podataka o ličnosti, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i internim aktima Banke.

Za sva pitanja i informacije u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti možete se obratiti licu zaduženom za zaštitu podataka putem email adrese: dpo.rs@addiko.com.
U skladu sa zakonskim odredbama imate pravo na pristup, ispravku, brisanje, odnosno ograničenje obrade podataka, prenosivost podataka i pravo na prigovor (uključujući pravo na pritužbu kod nadzornog organa i pravo na sudsku zaštitu).

Poslove nadzornog organa u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti obavlja Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Poverenik je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom. veb-sajt: https://www.poverenik.rs | kontakt email: office@poverenik.rs

Sve informacije o obradi podataka o ličnosti dostupne su Vam na ovom linku:  https://www.addiko.rs/zastita-podataka/  

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">6. jul 2022.</span></span>

Addiko Bank Srbija