Obaveštenje o prestanku moratorijuma

Poštovani klijenti,

Ovim putem vas obaveštavamo da dana 28.06.2020. godine ističe zastoj u otplati obaveza (u daljem tekstu: moratorijum) ustanovljen u skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (Sl. glasnik RS br. 33/2020), a zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza u uslovima pandemije izazvane COVID-19. Za određeni broj klijenata koji su se javili za hitno sprovođenje, zastoj u otplati ističe 20.06. o čemu će ih banka svakako obavestiti.

Nakon datuma isteka moratorijuma vaše obaveze će nastaviti da dospevaju na isti dan kao i pre stupanja moratorijuma na snagu, a u vezi sa vašim obavezama odnosno iznosom koji ste dužni da uplatite, nastupiće sledeće izmene:

 • Krediti sa amortizujućim planom otplate – za svaku partiju kredita koja je bila predmet moratorijuma utvrđuje se novo stanje duga i kreira novi plan otplate na inicijalni rok produžen za tri meseca. Novi dug čine nedospela glavnica, deo glavnice i ugovorene (redovne) kamate koje su dospele u toku moratorijuma a u skladu sa planom otplate koji je važio u momentu ulaska u moratorijum (uvažavajući promene referentne kamatne stope u slučaju da je do iste došlo), kao i naknade obračunate u toku trajanja moratorijuma. Banka će svim klijentima koji su koristili pravo moratorijuma dostaviti obaveštenje sa novim planom otplate kredita.

Klijent može nakon isteka moratorijuma na svoj izričit zahtev koristiti i alternativne modele otplate koji mogu biti:

 • Varijanta 1 – klijent plaća odjednom sva tri anuiteta iz perioda moratorijuma (glavnica + ugovorena (redovna) kamata)) pri čemu se rok kredita ne produžava
 • Varijanta 2 – klijent plaća samo ugovorenu (redovnu) kamatu koja se odnosi na period moratorijuma u kom slučaju se period otplate produžava za tri meseca

Izričit zahtev za korišćenje alternativnih modela možete uputiti u roku od 5 dana od datuma prijema obaveštenja uz novi plan otplate na sledeći način:

Fizička lica i poljoprivrednici:

 • Pozivanjem Kontakt centra Addiko banke na telefon: 0800 303 303; +381 11 222 60 00 ili
 • Putem elektronske pošte dostavljanjem Izjave sa podacima (ime i prezime klijenta, JMBG, broj Ugovora o kreditu, zahtev klijenta) na e-mail adresu: info.rs@addiko.com

Preduzetnici i privredna društva:

 • Putem elektronske pošte dostavljanjem Izjave potpisane od strane zakonskog zastupnika na e-mail adresu: abse_corporate_development@addiko.com
 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu – svim klijentima koji nisu odbili moratorijum, a kojima dozvoljeno prekoračenje ističe u toku trajanja moratorijuma, limit će biti produžen do 30.09.2020. godine. U slučaju klijenata koji su na dan 30.03.2020. godine imali prekoračenje po tekućem računu, a isto nije isticalo u toku trajanja moratorijuma, limit će biti produžen 3 meseca od datuma isteka prekoračenja. Nakon isteka moratorijuma, odnosno 30.06.2020. godine u slučaju fizičkih lica, ugovorena (redovna) kamata koja je obračunata, a nenaplaćena u toku moratorijuma, biće pripisana dospelim obavezama.
 • Kreditne kartice fizičkih lica – Nakon isteka moratorijuma Banka će ponovo pokrenuti trajni nalog za naplatu dospelih obaveza na način ugovoren pre početka moratorijuma. Ukupan iznos obračunate nenaplaćane ugovorene kreditne kamate tokom trajanja moratorijuma, nakon isteka moratorijuma pripisuje se glavnici, a klijent ima mogućnost izbora načina otplate po revolving modelu 5% od iznosa ili podela na rate, u skladu sa karakteristikama proizvoda. Podelu na rate klijent može o ostvariti pozivanjem Kontakt centra Addiko banke na telefon: 0800 303 303; +381 11 222 60 00
 • Dokumentarni proizvodi – obaveze za kvartalne naknade koje dospevaju 01.04.2020. biće obračunate, ali naplatiće se tek po isteku moratorijuma u mesečnim ratama ravnomerno raspoređenim do perioda isteka proizvoda. Ukoliko proizvod istekne u toku trajanja moratorijuma, ugovorena naknada se naplaćuje u tri jednaka mesečna iznosa koji nastupaju nakon isteka moratorijuma.
 • Visa Business Silver kreditna kartica – limiti svih kreditnih kartica pravnih lica, koji su isticali tokom trajanja moratorijuma su automatski produženi do 30.09.2020. godine, odnosno za minimum 90 dana (3 meseca) od datuma isteka moratorijuma. Kartice svih korisnika kojima su produženi limiti su izrađene sa istim rokom trajanja kao i limiti. Nakon isteka moratorijuma Banka će ponovo pokrenuti trajni nalog za naplatu dospelih obaveza na uobičajeni ugovoreni način definisan pre moratorijuma.
 • Revolving proizvodi – Ugovorena (redovna) kamata obračunata na iznos u korišćenju u momentu ulaska u moratorijum, po isteku moratorijuma pripisuje se dospelom dugu. Za novo stanje duga formirano na ovaj način kreira se novi plan otplate na inicijalni rok otplate produžen za 3 meseca.

 

Vaša Addiko banka

Addiko Bank Srbija