Obaveštenje o prestanku moratorijuma

Poštovani klijenti,

Ovim putem vas obaveštavamo da dana 30.09.2020. godine ističe zastoj u otplati obaveza (u daljem tekstu: moratorijum) ustanovljen u skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (Sl. glasnik RS br. 103/2020), a zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza u uslovima pandemije izazvane COVID-19. Moratorijum se odnosio na vaše kreditne obaveze koje su dospevale od 01.08. do 30.09.2020. Dodatno, ukoliko niste izmirili svoje obaveze koje su dospevale u julu mesecu moratorijum se primenjivao i na ove obaveze.

Nakon datuma isteka moratorijuma vaše obaveze će nastaviti da dospevaju na isti dan kao i pre stupanja moratorijuma na snagu, a u vezi sa vašim obavezama odnosno iznosom koji ste dužni da uplatite, nastupiće sledeće izmene:

Krediti sa amortizujućim planom otplate
Banka u periodu zastoja u otplati ne obračunava ni ne naplaćuje zateznu kamatu, a redovna (ugovorena) kamata, obračunata tokom perioda moratorijuma odgovara iznosu redovne kamate postojećih planova otplate i ista će biti biti  ravnomereno raspoređena na broj preostalih rata bez pripisivanja glavnici duga nakon isteka moratorijuma. Banka će svim klijentima koji su koristili pravo moratorijuma dostaviti obaveštenje sa novim planom otplate kredita po isteku moratorijuma. Ovo znači da svoje nove planove otplate možete očekivati početkom oktobra.

Klijent može nakon isteka moratorijuma na svoj izričit zahtev koristiti i alternativne modele otplate koji mogu biti:

  • Varijanta 1 – klijent izmiruje odjednom sva tri  (odnosno 2) anuiteta iz perioda moratorijuma (glavnica + ugovorena (redovna) kamata)) pri čemu se rok kredita ne produžava
  • Varijanta 2 – klijent izmiruje samo ugovorenu osnovnu (redovnu) kamatu koja se odnosi na period moratorijuma u kom slučaju se period otplate produžava za 2 odnosno 3 meseca
  • Varijanta 3 – klijent izmiruje jednu ili dve rate iz perioda moratorijuma te traži delimično produženje roka (za onoliko rata koliko je bio u moratorijumu)

Izričit zahtev za korišćenje alternativnih modela možete uputiti u roku od 7 dana od datuma prijema obaveštenja uz novi plan otplate na sledeći način:

1. Fizička lica i poljoprivrednici:
– Pozivanjem Kontakt centra Addiko banke na telefon: 0800 303 303; +381 11 222 60 00 ili
– Putem elektronske pošte dostavljanjem Izjave sa podacima (ime i prezime klijenta, JMBG, broj Ugovora o kreditu, zahtev klijenta) na e-mail adresu: info.rs@addiko.com
– Posetom jedne od ekspozitura Addiko banke

2. Preduzetnici i privredna društva:
Putem elektronske pošte dostavljanjem Izjave potpisane od strane zakonskog zastupnika na e-mail adresu: abse_corporate_development@addiko.com

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
Svim klijentima koji su prihvatili moratorijum limit će biti produžen za 2 meseca odnosno za 3 meseca za limite koji su dospevali tokom jula meseca. Za vreme trajanja moratorijuma na iskorišćeni iznos limita po tekućem računu kamata se obračunavala u skladu sa ugovorenim uslovima ali se ista nije naplaćivala. Nakon isteka moratorijuma, odnosno 01.10.2020. godine u slučaju fizičkih lica, ugovorena (redovna) kamata koja je obračunata, a nenaplaćena u toku moratorijuma, ravnomerno se raspoređuje na rok trajanja overdrafta. Klijentima koji su odbili moratorijum po dozvoljenom minusu redovna kamata će se naplatiti odmah u jednom iznosu. A klijentima koji su prihvatili moratorijum  obračunata kamata se razgraničava na period trajanja moratorijuma. Tokom celog moratorijuma kamata na nedozvoljeno prekoračenje (za obaveze iz perioda moratorijuma) nije se obračunavala i ne naplaćuje se.

Kreditne kartice fizičkih lica
Nakon isteka moratorijuma Banka će ponovo pokrenuti trajni nalog za naplatu dospelih obaveza na način ugovoren pre početka moratorijuma. Ukupan iznos obračunate nenaplaćane ugovorene kreditne kamate tokom trajanja drugog moratorijuma, nakon isteka moratorijuma ne pripisuje se glavnici već se, do isteka roka kartice otplaćuje u jednakim ratama uz redovne dospele mesečne obaveze počev od dospele mesečne obaveze za oktobar mesec.

Dokumentarni proizvodi
Neplaćene kvartalne naknade po proizvodima iz dokumentarnih poslova (garancijama/pismima o namerama/akreditivi) od 01.07 , kao i naknada koja dospeva mesečno ( kvartalna od 01.04. koja je raspoređena u Moratorijumu 1. ) ne naplaćuju se do isteka perioda moratorijuma i dospevaju na plaćanje 01.10.

Visa Business Silver kreditna kartica – Nakon isteka moratorijuma Banka će ponovo pokrenuti trajni nalog za naplatu dospelih obaveza na način ugovoren pre početka moratorijuma.

Revolving proizvodi
Redovna kamata se obračunavala u toku trajanja zastoja na iznos u korišćenju koji dužnik ima u momentu početka moratorijuma, a po isteku moratorijuma ona se ravnomerno rasporedjuje na novi rok dopeća.

Vaša Addiko banka

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">15. jun 2020.</span></span>

Addiko Bank Srbija