Ponuda za zastoj u otplati kreditnih obaveza

Datum objavljivanja obaveštenja o ponudi: 31.07.2020. godine

U skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema (Sl. glasnik RS br. 103/2020 od 27.07.2020.godine), a zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza u uslovima pandemije izazvane COVID-19, Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) Vam ovim putem dostavlja ponudu za zastoj u otplati (u daljem tekstu: moratorijum) kredita i kreditnih proizvoda, kao i obaveza po osnovu drugih proizvoda banke (npr. obaveze po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima ili po osnovu bankarskih garancija), ovo se odnosi na fizička lica, poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i privredna društva, klijente Addiko banke (u daljem tekstu: klijenti).

Klijenti koji NE PRIHVATAJU ponudu moratorijuma, mogu da obaveste Banku da odbijaju ovu ponudu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ponude na sledeće načine:

Fizička lica i poljoprivrednici:

 • Pozivom Kontakt centara Banke: besplatan broj 0800 303 303 (sa fiksnog telefona i sa svih mreža iz Srbije) ili +381 11 222 60 00
 • Popunjavanjem forme na zvaničnoj veb stranici Banke
 • Slanjem email-a na adresu info.rs@addiko.com sa neophodnim podacima (ime i prezime klijenta, JMBG, broj Ugovora o kreditu, zahtev klijenta-odustanak od moratorijuma)
 • Popunjavanjem obrasca u ekspozituri banke
 • Slanjem pošte na adresu Addiko Bank a.d. Beograd, Trgovačka 2, Beograd (Čukarica) 11000, sa napomenom ODBIJANJE MORATORIJUMA

Preduzetnici i privredna društva:

 • Putem elektronske pošte dostavljanjem Izjave potpisane od strane zakonskog zastupnika (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke) na e-mail adresu: abse_corporate_development@addiko.com
 • U ekspozituri banke popunjavanjem Izjave potpisane od strane zakonskog zastupnika (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke)
 • Slanjem pošte, odnosno Izjave potpisane od strane zakonskog zastupnika (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke) na adresu Addiko Bank ad Beograd, Trgovačka 2, Beograd (Čukarica) 11000, sa napomenom ODBIJANJE MORATORIJUMA

Za klijente koji ne obaveste Banku da odbijaju ponudu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ponude, smatraće se da su prihvatili ponudu i moratorijum će biti sproveden.
Rok za dostavljanje obaveštenja o odbijanju ponude za korišćenje moratorijuma je 10.08.2020. godine.

Kako biste doneli pravu odluku za vas i vaš budžet molimo vas da pažljivo pročitate šta podrazumeva ova ponuda.

Početak primene i period trajanja moratorijuma
Moratorijum počinje da se primenjuje od 01.08.2020. godine i podrazumeva zastoj u otplati glavnice i redovne (ugovorene) kamate u periodu trajanja moratorijuma, odnosno zaključno sa 30.09.2020. godine.
Ako klijent nije izmirio obaveze dospele u julu 2020. godine, moratorijum se primenjuje i na te neizmirene obaveze.
Moratorijum se primenjuje samo na obaveze po osnovu kredita/kreditnih proizvoda banke koji su odobreni klijentima zaključno sa 27.07.2020. godine.

Obračun kamate za vreme trajanja moratorijuma
Banka u periodu moratorijuma neće obračunavati zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma.
Tokom trajanja moratorijuma Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu Odluke Narodne banke.
Na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.

Način otplate obaveza po prestanku moratorijuma
Po prestanku moratorijuma redovna kamata biće obračunata i ravnomerno raspoređena na period otplate kredita i drugih proizvoda i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.
Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda Banke i ne pripisuje se glavnici duga.

Klijenti koji imaju više kreditnih proizvoda u Addiko banci imaju pravo na moratorijum u otplati svih kreditnih proizvoda.

Mogući načini otplate obaveza po isteku moratorijuma
Banka će svim klijentima koji su koristili moratorijum, ako je to primenjivo s obzirom na vrstu konkretnog proizvoda, dostaviti novi plan otplate putem elektronske pošte ili redovne pošte, bez dodatnih troškova za klijenta.
Nakon dostavljanja plana otplate, klijent može, u roku od sedam dana po tom dostavljanju, od Banke zahtevati neki od sledećih načina otplate umesto iznad opisanog:

 1. Da izmiri sve obaveze po osnovu kredita koji su bili obuhvaćeni moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma- glavnicu i redovnu kamatu)
 2. Da izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamatne stope koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Rok na koji se automatski produžava važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice, u slučaju da rok važenja ističe tokom trajanja moratorijuma
Važenje dozvoljenog prekoračenja po računu produžava se za period trajanja moratorijuma.
Važenje limita kreditnih kartica koji ističu tokom trajanja moratorijuma produžavaju se na maksimalno dva meseca.
Klijenti neće imati troškove u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa ovom Ponudom.

Reprezentativni primer iznosa obaveza

U slučaju kredita sa otplatom u anuitetima, moratorijumom su obuhvaćene sve obaveze koje dospevaju od 01.08. do 30.09.2020. godine.

Reprezentativni primer dinarskog gotovinskog kredita

Bez moratorijuma

Iznos kredita750.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa9,60%
Rok84 meseca
Mesečna rata12.296,43 RSD
Ukupna kamata282.900,03 RSD
Ukupna kamata + glavnica1.032.900,03 RSD

Sa moratorijumom

Iznos kredita750.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa9,60%
Rok84 meseca + 2 meseca moratorijuma
Obračunata kamata u periodu moratorijuma*9.285,13 RSD
Nova mesečna rata sa raspoređenom kamatom12.451,18 RSD
Ukupna kamata292.185,16 RSD
Ukupna kamata + glavnica1.042.185,16 RSD

Finansijski efekat – razlika *

Razlika u mesečnoj rati154,75 RSD
Ukupna razlika u otplati*9.285,13 RSD

*Primer je rađen pod pretpostavkom da je započet moratorijum nakon plaćene 24 mesečne rate, odnosno da je do kraja otplate ostalo još 60 anuiteta nakon isteka mortorijuma (+2 meseca moratorijuma). Redovna kamata obračunata tokom moratorijuma se ravnomerno raspoređuje na preostalu ročnost nakon isteka moratorijuma, odnosno na 60 meseci.

Reprezentativni primer eurskog stambenog kredita

Bez moratorijuma

Iznos kredita50.000,00 EUR
Nominalna kamatna stopa3,75%
Rok240 meseci
Mesečna rata296,44 EUR
Ukupna kamata21.146,60 EUR
Ukupna kamata + glavnica71.146,60 EUR

Sa moratorijumom

Iznos kredita50.000,00 EUR
Nominalna kamatna stopa3,75%
Rok240 meseci + 2 meseca moratorijuma
Obračunata kamata u periodu moratorijuma184,53 EUR
Nova mesečna rata sa raspoređenom kamatom297,98 EUR
Ukupna kamata + glavnica71.331,12 EUR

Finansijski efekat – razlika ***

Razlika u mesečnoj rati1,54 EUR
Ukupna razlika u otplati*184,53 EUR

**Primer je rađen pod pretpostavkom da je započet moratorijum nakon plaćenih 120 mesečnih rata, odnosno da je do kraja otplate ostalo još 120 anuiteta nakon isteka mortorijuma (+2 meseca moratorijuma). Redovna kamata obračunata tokom moratorijuma se ravnomerno raspoređuje na preostalu ročnost nakon isteka moratorijuma, odnosno na 120 meseci.

***Navedeni primer je pod pretpostavkom redovne uplate. Ukoliko klijent ima zateznu kamatu obračunatu pre moratorijuma, iznos razlike može biti i veći za raspoređeni iznos zatezne kamate.

Banka će klijentima omogućiti odustanak od primene moratorijuma po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu tokom njegovog trajanja, ako to klijent zatraži od Banke, shodno načinu za odbijanje ove ponude, kao i ako u celosti izvrši uplatu dospele a neizmirene obaveze koja je obuhvaćena moratorijumom.

Napominjemo da, ukoliko inicijalno odustanete od moratorijuma, a imate poteškoća u otplati, možete naknadno zatražiti prekid otplate i u tom slučaju vam Banka neće naplaćivati zateznu kamatu.

Za vreme trajanja moratorijuma na iskorišćeni iznos limita po tekućem računu će se obračunavati kamata u skladu sa ugovorenim uslovima, ali se ista neće naplaćivati. Kada prestane moratorijum, obračunata kamata za vreme trajanja moratorijuma će se ravnomerno mesečno rasporediti do kraja važenja limita (uključujući i produženje roka usled moratorijuma).

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje

Iznos limita50.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa – godišnja29%
Rok do isteka limita u momentu izlaska iz moratorijuma6 meseci
Ukupna kamata u perodu moratorijuma2.416,00 RSD
Ukupna kamata raspoređena na mesečnom nivou402,66 RSD

* Primer je rađen pod pretpostavkom da je klijent tokom celog perioda moratorijuma od 2 meseca imao iskorišćen maksimalni limit za svih 60 dana.

U nastavku je primer obračuna za kreditnu karticu:

 • Sa prihvatanjem moratorijuma
 • Bez prihvatanja moratorijuma

Bez moratorijuma

Iznos kredita50.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa19,49%
Minimalni procenat mesečne otplate duga5%
Rok do isteka kartice na početku moratorijuma10 meseci
Mesečna rata3.325,40 RSD
Ukupna kamata6.499,52 RSD
Ukupna kamata + glavnica26.562,67 RSD

Sa moratorijumom

Iznos kredita50.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa19,49%
Minimalni procenat mesečne otplate duga5%
Rok do isteka kartice na početku moratorijuma10 meseci
Obračunata kamata u periodu moratorijuma1.584,23 RSD
Nova mesečna rata sa raspoređenom kamatom nakon moratorijuma3.523,42 RSD
Ukupna kamata7.030,53 RSD
Ukupna kamata + glavnica23.859,51 RSD

Finansijski efekat – razlika *

Razlika u mesečnoj rati nakon moratorijuma198,03 RSD

* Primer je rađen na dan 01.08.2020. pod pretpostavkom da je iskorišćen maksimalni odobreni limit.

Sve obaveze koje po kreditnim karticama dospevaju nakon nastupanja pravnog dejstva moratorijuma ulaze u moratorijum.
Ukoliko klijent ne prihvati moratorijum, Banka će pokretanjem automatske naplate/trajnog naloga izvršiti naplatu dospelih obaveza.

Ukoliko klijent prihvati moratorijum, bez obzira na vrstu kreditne kartice, za vreme trajanja moratorijuma automatska naplata/trajni nalog za otplatu dospelih obaveza će biti isključen. Iznos dospele obaveze umanjen za iznos kreditne kamate za mesečni ciklus dodaje se nedospeloj glavnici na dan dospeća. Ukupan iznos obračunate kreditne kamate tokom trajanja moratorijuma knjiži na nedospelu kamatu, a po isteku moratorijuma razgraničava se i dospeva u jednakim anuitetima do isteka kartice.
Svi klijenti koji žele da nastave izmirivanje obaveza po karticama moći će isto da učine uplatom na račun kartice u skladu sa instrukcijom sa mesečnog izvoda po kreditnoj kartici nakon čega će klijentu uplaćeni iznos biti raspoloživ za ponovno korišćenje.

Važenje i način primene Ponude:

 • Ponuda važi 10 dana od dana objavljivanja, odnosno do 10.08.2020. godine
 • Ponuda se primenjuje automatski, što znači da klijenti nisu dužni da kontaktiraju, niti dolaze u Banku u cilju prihvatanja Ponude, niti je potrebno zaključivanje Aneksa Ugovora o kreditnom proizvodu
 • Objavljivanjem ove Ponude na internet prezentaciji Addiko banke dana 31.07.2020. godine smatra se da je ponuda dostavljena svim klijentima.

Obaveštenje za klijente koji otplaćuju kreditne obaveze u Addiko Bank a.d. Beograd putem administrativne zabrane
 • Vaš poslodavac od 28.07.2020. godine treba da prestane sa postupanjem po osnovu administrativne zabrane aktivirane za otplatu kreditnih obaveza koje imate u Addiko banci. Savetujemo vam da sa poslodavcem proverite da li je upoznat sa Ponudom o zastoju u otplati kreditnih obaveza (moratorijum) koju će primenjivati Addiko banka i ukoliko je potrebno uputite ga na ovu stranicu našeg sajta –  odeljak Informacija za poslodavce čiji zaposleni otplaćuju kreditne obaveze u Addiko Bank a.d. Beograd, putem administrativne zabrane.
 • Ukoliko obavestite Banku da ne prihvatate moratorijum jer želite da nastavite sa plaćanjem svojih obaveza, Addiko banka će obavestiti vašeg poslodavca odnosno PIO Fond o obavezi postupanja po osnovu prethodno aktivirane administrativne zabrane.

Obaveštenje za poslodavce čiji zaposleni otplaćuju kreditne obaveze u Addiko Bank a.d. Beograd, putem administrativne zabrane

U toku trajanja novog moratorijuma, obaveštavamo vas:

 • da od 28.07.2020. godine kada stupa na snagu moratorijum prestanete sa postupanjem po osnovu administrativnih zabrana prethodno aktiviranih za izmirenje kreditnih obaveza koje vaši zaposleni imaju u Addiko banci
 • s obzirom da klijenti imaju mogućnost da ne prihvate moratorijum u roku od 10 dana od dana objavljivanja Ponude, Addiko banka će vas obavestiti o vašim zaposlenima koji nisu prihvatili moratorijum i za koje treba da nastavite sa postupanjem po administrativnim zabranama za otplatu kreditnih obaveza
 • po isteku moratorijuma, poslaćemo vam obaveštenje i novi plan otplate kako bi mogli da nastavite sa postupanjem po osnovu administrativnih zabrana za sve vaše zaposlene koji otplaćuju svoje kreditne obaveze putem administrativne zabrane kod Addiko banke a prihvatili su moratorijum
 • za detaljne informacije možete konsultovati sajt NBS na link
  https://nbs.rs/internet/cirilica/scripts/showContent.html?id=15714&konverzija=no

Vama i vašim porodicama želimo dobro zdravlje i podsećamo vas da se pridržavate svih preventivnih mera koje je propisala Vlada Republike Srbije.
Addiko banka će se potruditi da odgovori na sva vaša pitanja i nedoumice.

S poštovanjem,
Addiko Bank a.d. Beograd

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">31. jul 2020.</span></span>

Addiko Bank Srbija