Obaveštenje o ponudi zastoja u otplati kreditnih obaveza (moratorijum)

Klijenti koji prihvataju moratorijum ne treba da kontaktiraju banku putem Addiko Kontakt centra ili putem e-maila, niti da dolaze u ekspozituru banke.

Datum: 21.03.2020. godine

Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (Sl. glasnik RS br. 33/2020), a zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza u uslovima pandemije izazvane COVID-19, Addiko Bank a.d. Beograd vam ovim putem dostavlja ponudu za zastoj odnosno pauziranje u otplati kreditnih obaveza (u daljem tekstu: moratorijum).

Ponuda se odnosi na fizička lica, poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i privredna društva, klijente korisnike kreditnih proizvoda Addiko banke (u daljem tekstu: klijenti).

Moratorijum počinje da se primenjuje od 31.03.2020. godine i podrazumeva zastoj u otplati glavnice i redovne (ugovorene) kamate u periodu trajanja moratorijuma koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

Banka u periodu moratorijuma neće obračunavati i naplaćivati zateznu kamatu. U odnosu na redovnu (ugovorenu) kamatu koju Banka obračunava za vreme trajanja moratorijuma ista se pripisuje dugu i raspoređuje ravnomerno na preostali rok dospeća, a period otplate se produžava za tri meseca.

Nakon isteka moratorijuma klijenti nastavljaju da otplaćuju svoje obaveze po kreditu u skladu sa novim Planom otplate koji će vam biti dostavljen od strane Banke.

Klijenti koji imaju više kreditnih proizvoda u Addiko banci imaju pravo na moratorijum u otplati svih kreditnih proizvoda.
Klijenti neće imati troškove u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa ovom Ponudom.

Korisnici kreditnih kartica koji ne prihvataju Ponudu zastoja u otplati obaveza po kreditnim karticama u trajanju od 90 dana, odnosno sve do prestanka vanrednog stanja, obaveštavamo o sledećem:

 • Minimalni iznos za uplatu se neće obračunavati tokom trajanja perioda moratorijuma. Sva dugovanja dospela tokom trajanja moratorijuma po kreditnim karticama, a koja nisu izmirena, informativno će biti prikazana u okviru mesečnog izvoda po kreditnim karticama.
 • Naplata obaveza putem trajnog naloga, neće biti izvršena u periodu trajanja moratorijuma. Ako ipak želite da uplatite deo dugovanja, ili ceo dug po kreditnoj kartici, to možete učiniti, preporučujemo putem usluga elektronskog i mobilnog bankarstva

Za korisnike kreditnih kartica koji odbijaju Ponudu zastoja u otplati obaveza po kreditnim karticama, Banka će nastaviti sa aktivacijom trajnog naloga za naplatu dospelih dugovanja na uobičajen način.
Takođe, dok je na snazi moratorijum, Banka svim svojim klijentima neće obračunavati zateznu kamatu za neizmirena dospela dugovanja po kreditnim karticama.
Svi klijenti koji žele da nastave sa otplatom dospelih obaveza mogu to samostalno uraditi uplatom na račun 908-16501-42 sa pozivom na broj računa kreditne kartice u skladu sa instrukcijama na mesečnom izvodu.

Banka će automatski produžiti za tri meseca dozvoljeno prekoračenje po vašem platnom računu, ukoliko ono ističe u periodu trajanja moratorijuma.
Klijenti koji ne prihvataju Ponudu ili ne prihvataju Ponudu za sve kreditne proizvode ili žele raniju primenu moratorijuma, moraju o tome da obaveste Banku najkasnije u roku od 10 dana od datuma objavljivanja Ponude.

Fizička lica i poljoprivrednici:

 • Pozivanjem Kontakt centra Addiko banke na telefon: 0800 303 303; +381 11 222 60 00 ili
 • Putem elektronske pošte dostavljanjem Izjave sa podacima (ime i prezime klijenta, JMBG, broj Ugovora o kreditu, zahtev klijenta) na e-mail adresu: info.rs@addiko.com

Preduzetnici i privredna društva:

 • Putem elektronske pošte dostavljanjem Izjave potpisane od strane zakonskog zastupnika (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke) na e-mail adresu: abse_corporate_development@addiko.com

Izjava o nastavku otplate obaveza za preduzetnike i privredna društva

Važenje i način primene Ponude:

 • Ponuda važi 10 dana od dana objavljivanja
 • Ponuda se primenjuje automatski, što znači da klijenti nisu dužni da kontaktiraju, niti dolaze u Banku u cilju prihvatanja Ponude, niti je potrebno zaključivanje Aneksa Ugovora o kreditnom proizvodu.
 • Objavljivanjem ove Ponude na internet prezentaciji Addiko banke dana 21.03.2020. godine smatra se da je ponuda dostavljena svim klijentima.

Vama i vašim porodicama želimo dobro zdravlje i podsećamo vas da se pridržavate svih preventivnih mera koje je propisala Vlada Republike Srbije. Addiko banka će se potruditi da odgovori na sva vaša pitanja i nedoumice.

S poštovanjem,
Addiko Bank a.d. Beograd

Obaveštenje za klijente koji otplaćuju kreditne obaveze u Addiko Bank a.d. Beograd putem administrativne zabrane
 • Vaš poslodavac od 31.03.2020. godine treba da prestane sa postupanjem po osnovu administrativne zabrane aktivirane za otplatu kreditnih obaveza koje imate u Addiko banci. Savetujemo vam da sa poslodavcem proverite da li je upoznat sa Ponudom o zastoju u otplati kreditnih obaveza (moratorijum) koju će primenjivati Addiko banka i ukoliko je potrebno uputite ga na ovu stranicu našeg sajta –  odeljak Informacija za poslodavce čiji zaposleni otplaćuju kreditne obaveze u Addiko Bank a.d. Beograd, putem administrativne zabrane.
 • Ukoliko obavestite Banku da ne prihvatate moratorijum jer želite da nastavite sa plaćanjem svojih obaveza, Addiko banka će obavestiti vašeg poslodavca odnosno PIO Fond o obavezi postupanja po osnovu aktivirane administrativne zabrane počev od 31.03.2020. godine. U tom slučaju potrebno je da kontaktirate Addiko banku na sledeće telefone: 0800 303 303; +381 11 222 60 00 ili dostavljanjem Izjave da nastavljate sa plaćanjem obaveza prema Addiko banci sa podacima (ime i prezime klijenta, JMBG, broj Ugovora o kreditu, zahtev klijenta) na e-mail adresu: info.rs@addiko.com

Obaveštenje za poslodavce čiji zaposleni otplaćuju kreditne obaveze u Addiko Bank a.d. Beograd, putem administrativne zabrane

U toku trajanja vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije, a ne kraće od 90 dana, obaveštavamo vas:

 • da od 31.03.2020. godine kada stupa na snagu moratorijum prestanete sa postupanjem po osnovu administrativnih zabrana prethodno aktiviranih za izmirenje kreditnih obaveza koje vaši zaposleni imaju u Addiko banci
 • s obzirom da klijenti imaju mogućnost da ne prihvate moratorijum u roku od 10 dana od dana objavljivanja Ponude, Addiko banka će vas obavestiti o vašim zaposlenima koji nisu prihvatili moratorijum i za koje treba da nastavite sa postupanjem po administrativnim zabranama za otplatu kreditnih obaveza
 • po isteku moratorijuma, poslaćemo vam instrukciju da nastavite sa postupanjem po osnovu administrativnih zabrana za sve vaše zaposlene koji otplaćuju svoje kreditne obaveze putem administrativne zabrane kod Addiko banke

Addiko Bank Srbija