Informacije o obradi podataka o ličnosti

kod online aplikacije za kreditiranje u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)

1. KO UPRAVLJA VAŠIM LIČNIM PODACIMA I GDE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA?
Rukovalac
ličnih podataka je Addiko Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 6, 11070 Beograd. Više o obradi vaših ličnih podataka možete dobiti na linku https://www.addiko.rs/zastita-podataka/ ili se obratite našem licu za zaštitu podataka o ličnosti putem e-maila na adresi dpo.rs@addiko.com ili na telefon +381 (0) 11 222 60 00.

2. KOJI PODACI SE OBRAĐUJU?

a) Vaši kontakt podaci (ime i prezime, broj telefona i e-mail);
b) Jedinstveni matični broj građana (JMBG);
c) Podaci za traženi kredit: visina pozajmice/kredita, period otplate;
d) Odluka o prenosu plate u Addiko banku.

3. ŠTA JE SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA I KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA NJIHOVU OBRADU?

Podaci se obrađuju u svrhu:

  • Vaše kontakt podatke (ime i prezime, broj telefona i e-mail) obrađujemo radi komunikacije sa vama u vezi sa zahtevom i tehničkom sprovođenju ugovora (verifikacija podataka putem SMS-a). Službenik Kontakt centra Banke će vas pozvati na broj telefona koji ste naveli u obrascu na internet stranici kako biste uz asistenciju izvršili finalizaciju vašeg zahteva. Pravni osnov za ovu obradu je član 12. 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora).
  • Jedinstveni matični broj građana (JMBG) obrađujemo s ciljem pristupanja Kreditnom birou, a što čini jedan od parametara na osnovu kojih Banka donosi odluku o odobravanju kredita i pozajmice. Banka iz Kreditnog biroa dobija sve neophodne podatke, između ostalog, identifikacione podatke, kontakt podatke, podatke o zaduženjima.
  • Podaci za traženi kredit: (visina pozajmice/kredita, broj rata otplate, odluka o prenosu plate) obrađujemo s ciljem pripreme ponude i sklapanja ugovora, a u skladu sa članom 12. 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora), a koji predstavljaju bitne elemente za donošenje odluke o kreditiranju i kasnije za sklapanje ugovora.
  • Banka vrši proveru dobijenih podataka s ciljem ispunjavanja obaveza koje Banka ima u vezi sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Pravni osnov za ovu obradu je 12. 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca).
  • U slučaju da ste dali saglasnost iz člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Banka će vaše kontakt podatke koristiti i za komunikaciju sa vama za svrhe direktnog marketinga, do vašeg opoziva saglasnosti.

4. IZVORI LIČNIH PODATAKA

Banka podatke o ličnosti za sprovođenje zahteva dobija od lica na koje se podaci odnose unosom podataka u veb formu zahteva, od trećih strana uvidom u Kreditni biro uz saglasnost lica na koje se podaci odnose, kao i lično prilikom dolaska klijenta u ekspozituru.

5. OBIM OBRADE LIČNIH PODATAKA

Za potrebe realizacije zahteva Banka mora obraditi sve podatke koje ste naveli u zahtevu.

6. OBAVEŠTENJE O AUTOMATSKOJ OBRADI LIČNIH PODATAKA

Automatska obrada podataka se ne primenjuje na ovu uslugu Banke.

7. ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

U slučaju da ne dođe do potpisivanja ugovora o kreditiranju, Banka će sve podatke dobijene za tu svrhu, brisati najkasnije u roku od 6 (šest) meseci. Podaci se za taj period čuvaju s ciljem preduzimanja potrebnih radnji za svrhe sprečavanja potencijalnih prevara.
Podatke koje ste dali u vezi sa saglasnošću za pristupanje Kreditnom birou Banka čuva 5 (pet) godina od dana pristupanja Registru.

Nakon potpisivanja ugovora Banka ima zakonsku obavezu da čuva podatke u zakonom propisanim rokovima, kako to važi i za sve ostale proizvode Banke nezavisno od toga na koji način je zahtev podnet (lično u ekspozituri Banke, putem veb stranice itd, znači svi podaci se čuvaju 10 (deset) godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije ili momenta identifikacije, u zavisnosti šta se dogodi kasnije u skladu sa članom 95. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

8. INFORMACIJE O INDIVIDUALNIM PRAVIMA

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na pristup svojim ličnim podacima u svako doba kao i da uputite zahtev za ispravku pogrešno evidentiranih podataka, koji se obrađuju tokom sprovođenja ugovornog odnosa, u skladu i pod uslovima iz člana 29. Zakona. Želeli bismo posebno pojasniti da se opravdanje za ostvarivanje prava na brisanje podataka iz člana 30. Zakona u vezi sa kreditnim proizvodom uvek procenjuje u skladu sa tačkom 7. ovog dokumenta. To znači da u slučaju da ne dođe do realizacije ugovora o kreditiranju Banka čuva vaše podatke maksimalno 6 (šest) meseci, a u slučaju da se uspostavi poslovni odnos, Banka je dužna da u skladu sa propisima vaše podatke čuva 10 (deset) godina od dana poslednje transakcije ili prestanka poslovnog odnosa.

Prava iz ove tačke možete ostvariti slanjem zahteva na bilo koji način u Banku ili putem e-mail adrese dpo.rs@addiko.com. O prijavi će se odlučivati, osim u izuzetnim slučajevima, u roku od 30 (trideset) dana od prijema kompletne prijave.

9. PRENOS PODATAKA TREĆOJ STRANI I U TREĆE ZEMLJE

Addiko Bank a.d. Beograd deo je bankarske grupe Addiko. To znači da se deo operacija može obavljati u bilo kojoj banci unutar naše bankarske grupe, kao i kod pružalaca usluga koje je Banka angažovala u skladu sa važećim propisima. Sve navedene kompanije se nalaze u zemljama koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) i pružaju adekvatne tehničke i organizacione mere zaštite ličnih podataka. Pored navedenog, nakon sklapanja ugovora o usluzi Banka je u obavezi da dostavlja Vaše podatke i trećim stranama, a u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom.

<span class="date updated date-link"><span itemprop="datePublished">30. oktobar 2020.</span></span>

Addiko Bank Srbija