Štednja u EUR - "Na dohvat ruke"

 

  • Devizni štedni račun se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Devizne štedne račune banka otvara rezidentima i nerezidentima, a u svrhu polaganja deviznih sredstava na štednju
  • Kamatna stopa je fiksna (u % na godišnjem nivou) i zavisi od perioda oročenja
  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja i prenosi na račun po viđenju
  • U slučaju prekida oročenja pre isteka ugovorenog roka na depozit se primenjuje kamatna stopa za izdržanu ročnost (ukoliko se sredstva razoroče pre isteka prvog meseca, ne obračunava se kamata po viđenju)
  • Razoročenje nenamenskog depozita je bez naknade

 

Kamatne stope

Kamatne stope za "Štednju na dohvat ruke"

Period oročenja  
6 meseci 0,10%
EKS=0,09%
9 meseci 0,20%
EKS=0,17%
12 meseci 0,40%
EKS=0,34%
24 meseca

0,60%
EKS=0,51%

36 meseci 0,80%
EKS=0,68%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

Reprezentativni primer
IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR
Period oročenja 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 0,40%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,34%
Ukupan iznos kamate (bruto) 36,89 EUR
Porez na kamatni prihod (15%) 5,98 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.033,91 EUR

EKS je obračunat na dan 10.02.2017.

Addiko banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?