Stambeni krediti - valuta RSD

Stambeni kredit sa/bez osiguranja kod NKOSK- valuta RSD

 

Addiko Bank a.d Beograd odobrava stambene kredite u dinarima za kupovinu nekretnina, kuća i stanova, kao i apartmana u sklopu poslovno/stambenih prostorija/zgrada, a koji su kao takvi uknjiženi u registrima nepokretnosti.

•    Model kredita: 20% učešće klijenta** i 80% kredit banke
•    Iznos i isplata kredita: od 10.000 EUR do 200.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate)
•    Period otplate: do 240 meseci (u jednakim mesečnim anuitetima)
•    Nominalna kamatna stopa je varijabilna*

Za detaljne informacije i konkretnu ponudu obratite se najbližoj ekspozituri Addiko banke širom Srbije.

Troškovi kredita

 

* Visina varijabilne kamatne stope

usklađuje se 2 puta godišnje, na osnovu vrednosti 6M BELIBOR-a kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela.

**Učešće klijenta

može biti 10% ukoliko je predmet uspostavljanja hipoteke zamenska nekretnina.

*** Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja:  jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva,menica, osnovni izveštaj Kreditnog biroa.
Za kredite sa osiguranjem kod NKOSK-a dodatni poznati troškovi: premija osiguranja NKOSK, naknada za obradu zahteva NKOSK.
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnik i na čiju visinu Banka nema uticaja: procena vrednosti nepokretnosti, troškovi pribavljanja dokumentacije, overa založne izjave, podnošenje zahteva za upis hipoteke, osiguranje nepokretnosti.

Napomena: navedeni troškovi na koje Banka ne utiče zavise od taksi i naknada notara, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i dr.


 

Da li su vam informacije na stranici korisne?