Rentna štednja

 

  • Minimalni ulog 3.000 EUR
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
  • Obračun i pripis kamate se vrši mesečno i prenosi na račun po viđenju
  • Kamatna stopa je fiksna
  • Raspolaganje glavnicom je moguće po isteku oročenja
  • U slučaju prekida oročenja pre isteka ugovorenog roka, na depozit se primenjuje kamatna stopa po viđenju (važeća na dan raskida ugovora)

 

 

Kamatne stope

Kamatne stope za Rentnu deviznu štednju u EUR

Period oročenja 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
Nominalna kamatna stopa 0,20% 0,40% 0,60% 0,70%
Efektivna kamatna stopa 0,17% 0,34% 0,51% 1,60%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

Reprezentativni primer
IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR
Period oročenja 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 0,40%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,34%
Ukupan iznos kamate (bruto) 39,92 EUR
Porez na kamatni prihod (15%) 5,97 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.033,59 EUR

EKS je obračunat na dan 10.02.2017.

Addiko banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar 0800 303 303 ili posetite našu najbližu ekspozituru.

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?