Oročena devizna štednja u USD

Uslovi za oročenu deviznu štednju u USD

 
  • Devizni štedni račun se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Devizne štedne račune Addiko Banka otvara rezidentima i nerezidentima
  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Minimalni ulog (depozit): 200 USD
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
  • Kamatna stopa je fiksna i izražena u % na godišnjem nivou (uz primenu komforne metode obračuna)
  • Obračun i pripis kamate se vrši npo isteku perioda oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun po viđenju)

 

Kamatne stope

Kamatne stope za oročenu deviznu štednju u USD

Period oročenja  
3 meseca 0,50%
EKS=0,43%
6 meseci 0,70%
EKS=0,60%
12 meseci 1,10%
EKS=0,93%
25 meseci 1,40%
EKS=1,18%
36 meseci 1,60%
EKS=1,34%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

Reprezentativni primer
IZNOS DEPOZITA 10.000 USD
Period oročenja 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 1,10%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,93%
Ukupan iznos kamate (bruto) 109,69 USD
Porez na kamatni prihod (15%) 16,45 USD
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.093,24 USD

EKS je obračunat na dan 10.02.2017.

Addiko banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

Da li su vam informacije na stranici korisne?