Oročena devizna štednja u EUR

Oročena štednja u EUR

 
  • Oročena štednja u EUR se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Devizne štedne račune Addiko Bank otvara rezidentima i nerezidentima
  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Minimalni ulog 100 EUR
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
  • Kamatna stopa je fiksna i izražena u % na godišnjem nivou (uz primenu proporcionalnog metoda obračuna)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku perioda oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun po viđenju)

 

Kamatne stope

Kamatne stope za oročenu deviznu štednju u EUR

Period oročenja  
6 meseci 0,20%
EKS=0,17%
12 meseci 0,60%
EKS=0,51%
25 meseci

0,70%

EKS=0,59%

36 meseci 0,80%
EKS=0,68%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

Reprezentativni primer
IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR
Period oročenja 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 0,60%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,51%
Ukupan iznos kamate (bruto) 59,84 EUR
Porez na kamatni prihod (15%) 8,98 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.050,86 EUR

EKS obračunat na dan 10.02.2017.

Addiko banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije možete pozvati Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?