Oročena devizna štednja u EUR

Oročena štednja u EUR

 
  • Oročena štednja u EUR se može otvoriti na ime punoletnog, maloletnog lica i lica pod starateljstvom
  • Devizne štedne račune Addiko Bank otvara rezidentima i nerezidentima
  • Otvaranje i vođenje ovih računa je bez naknade
  • Minimalni ulog 100 EUR
  • Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
  • Kamatna stopa je fiksna i izražena u % na godišnjem nivou (uz primenu proporcionalnog metoda obračuna)
  • Obračun i pripis kamate se vrši po isteku perioda oročenja (obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun po viđenju)

 

Kamatne stope

Kamatne stope za oročenu deviznu štednju u EUR

Period oročenja  
1 mesec 0,20%
EKS=0,17%
3 meseca 0,20%
EKS=0,17%
6 meseci 0,30%
EKS=0,26%
12 meseci 0,80%
EKS=0,68%
24 meseca 1,00%
EKS=0,85%
25 meseci

1,10%

EKS=0,93%

36 meseci 1,35%
EKS=1,13%

Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

Reprezentativni primer
IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR
Period oročenja 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 0,80%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,68%
Ukupan iznos kamate (bruto) 79,73 EUR
Porez na kamatni prihod (15%) 11,46 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.067,77 EUR

EKS obračunat na dan 17.10.2016.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Za detaljnije informacije možete pozvati Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.

 

Da li su vam informacije na stranici korisne?