Olakšice u otplati kreditnih obaveza

OBAVEŠTENJE

Datum objavljivanja izmenjenog i dopunjenog obaveštenja: 19.03.2021. godine

U skladu sa Odluku o dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 21/2021 od 12.03.2021. godine, Addiko Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) Vas ovim putem obaveštava o olakšicama u otplati obaveza (pod obavezama se podrazumevaju sve obaveze dužnika po osnovu kredita i drugih kreditnih proizvoda, kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu).

Olakšice se odnose na fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva, klijente Addiko banke (u daljem tekstu: klijenti), koji nisu u mogućnosti da izmiruju svoje obaveze prema banci, odnosno mogu imati poteškoće u izmirivanju obaveza usled pandemije COVID-19, a koji na dan 29. februar 2020. godine kao ni u periodu od 12 meseci pre toga, nisu bili u statusu neizmirenih obaveza u Addiko Banci, kao da ni jedno potraživanje od tog klijenta po osnovu obaveza nije klasifikovano kao problematičan kredit.

Kako biste doneli pravu odluku za vas ili vaš budžet molimo da pažljivo pročitate šta podrazumevaju olakšice i koji su uslovi za odobravanje istih.

Fizička lica koja nisu u mogućnosti ili imaju poteškoće u izmirivanju obaveza prema Banci treba da ispune jedan od sledećih uslova:

 1. Kašnjenje u otplati kreditnih obaveza duže od 30 dana u materijalno značajnom iznosu, na dan 28. februar 2021. (materijalno značajan iznos za fizička lica je 1.000,00 dinara)
 2. Na dan podnošenja zahteva klijent ima status nezaposlenog lica
 3. Neto mesečni prihod (zarada ili penzija) u protekla tri meseca je u iznosu ispod proseka u Republici Srbiji (59.698 RSD usklađuje se na mesečnom nivou)
 4. Odnos svih mesečnih kreditnih obaveza i prosek neto mesečnog prihoda ostvarenog u poslednja tri meseca klijenta prelazi 40%, pri čemu prosečni prihod ne prelazi 120.000 dinara mesečno u poslednja tri meseca i smanjen je 10 ili više procenata u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. (svi uslovi moraju biti ispunjeni)

Pored navedenog, Banka na osnovu obrazloženog zahteva klijenta može da oceni da postoje i druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja klijenta, a time i na njegovu mogućnost da uredno izmiruje obaveze prema Banci.

Ilustrativni primer poteškoća u otplati obaveza:
• nemogućnost servisiranja kreditnih obaveza usled smanjenja ukupnih prihoda domaćinstva više od 20% a odnos svih kreditnih obaveza članova domaćinstva i neto mesečnih prihoda za poslednja tri meseca je veći od 60%. Pod članovima domaćinstva se smatraju supružnici, deca, roditelji i osobe prijavljenje na istoj adresi klijenta koji aplicira za olakšice
• poslodavac ne isplaćuje zaradu usled otežanog poslovanja ili islaćuje uz kašnjenja svake zarade više od 30 dana
• otežana finansijska situacija usled smrti člana domaćinstva. Pod članovima domaćinstva se smatraju supružnici, deca, roditelji i osobe prijavljenje na istoj adresi klijenta koji aplicira za olakšice

Klijenti poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva koja nisu u mogućnosti ili imaju poteškoće u izmirivanju obaveza prema Banci treba da ispune jedan od sledećih uslova:

 1. Kašnjenje u otplati kreditnih obaveza duže od 30 dana u materijalno značajnom iznosu, na dan 28. februar 2021. (materijalno značajan iznos za poljoprivrednike i preduzetnike je 1.000,00 dinara, a za dužnike koji su pravna lica iznos veći od 1% potraživanja banke po proizvodu, ali ne manje od 10.000,00 dinara)
 2. Pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period 2019. godine
 3. Prekid poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana, usled pandemije COVID-19

Pored navedenog, Banka na osnovu obrazloženog zahteva klijenta može da oceni da postoje i druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja klijenta, a time i na njegovu mogućnost da uredno izmiruje obaveze prema Banci.

Ilustrativni primer poteškoća u otplati obaveza:

• došlo je do poteškoća u naplati potraživanja od kupaca (promena uslova plaćanja i/ili nemogućnosti naplate), otkazivanja porudžbina od strane kupaca ili nemogućnosti da se na vreme isporuči roba (u slučaju izvoza)
• došlo je do problema na strani nabavke (skraćenje valuta plaćanja od strane dobavljača, povećanje nabavnih cena inputa, otežanog uvoza, otežane nabavke i supstitucije dobavljača)
• došlo je do problema u obezbeđivanju kontinuiteta poslovnog procesa usled nastalih kadrovskih poteškoća (u smislu raspoloživosti radnom snagom)
• nemogućnost ispunjenja isporuke ili realizacije usluge vezanih za dobijene/date avanse
• došlo je do nemogućnosti isporuke ili neutrživosti postojećih zaliha
• nemogućnost realizacije obaveze ili naplate potraživanja iz specifilnih poslova
• došlo je do kašnjenja u realizaciji poslova projektnog tipa, odnosno poslova gde je realizacija i naplata sukcesivna (po priznavanju privremenih situacija)

Olakšice u otplati mogu biti reprogram ili refinansiranje kredita

 1. Reprogram kredita jeste promena uslova postojećeg kredita na način da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza po tom kreditu u trajanju od 6 meseci
 2. Refinansiranje kredita jeste odobravanje novog kredita radi izmirivanja svih obaveza koje taj duznik ima prema banci po osnovu postojećeg/postojećih kredita na način da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza po tom kreditu u trajanju od 6 meseci

Tokom šestomesečnog grejs perioda Banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatnu stopu. Rok otplate kredita se produžava na način da iznos anuiteta, (odnosno mesečne obaveze klijenta) po isteku grejs perioda pa sve do kraja novog roka otplate kredita, ne bude veći nego što je bio pre primene olakšice.

Drugi kreditni proizvodi:

Kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje po računu mogu biti obuhvaćeni olakšicama na način da se odobri iznad opisani kredit za refinansiranje uz grejs period od 6 meseci.
Kreditni proizvodi sa ugovorenim specifičnim načinom izmirivanja obaveza (npr. balloon repayment, bullet repayment, revolving) mogu biti obuhvaćeni olakšicama na način da im se omogući grejs period, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grejs perioda.
Obaveze dužnika po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice iz ove Odluke se mogu primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica, kao što su visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i slično, ne mogu biti nepovoljniji po klijenta u odnosu na ranije ugovorene uslove.
Takođe, banka ne može naplatiti naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa ovom Odlukom, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva klijenata, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje banka (npr. kreditni biro ili katastar nepokretnosti).

Dužnik ima mogućnost izbora između ponuđenih modela olakšica tako da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje:

 1. u toku trajanja grejs perioda
 2. ili nakon prestanka grejs perioda

Ako je ugovoreno da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje nakon prestanka tog perioda, kamata se pripisuje dugu i raspoređuje se ravnomerno na rok otplate, pri čemu će Banka o ovome upoznati dužnika pre zaključenja ugovora. S tim u vezi, Banka obračunatu kamatu iz perioda grejsa pripisuje glavnici duga nakon isteka grejs perioda, odnosno vrši „kapitalizaciju“, a novi plan otplate generiše novu glavnicu.

Dužnik navedene olakšice može da koristi za jedan ili više kreditnih proizvoda.

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer za gotovinski kredit fizičkog lica – model kada klijent fizičko lice plaća kamatu tokom grejs perioda, glavnicu ne plaća
Iznos kredita600.000 dinara
Ukupan rok otplate kredita60 meseci (pre primene grejsa)
66 meseci (nakon primene grejsa)
(60 meseci otplate + 6 meseci grejsa = 66 meseci)
Nominalna kamatna stopa9% fiksna, godišnja
Iznos anuiteta pre grejs perioda12.455,01 dinara
Iznos anuiteta nakon isteka grejs perioda12.455,01 dinara
Ukupna kamata bez grejs perioda147.300,91 dinara
Ukupna kamata sa grejs periodom174.300,91 dinara

Rok otplate kredita se produžava na način da iznos anuiteta po isteku grejs perioda ne bude veći u odnosu na  iznos anuiteta pre primene olakšice

Reprezentativni primer za gotovinski kredit fizičkog lica – model kada klijent fizičko lice ne plaća kamatu tokom grejs perioda i ne plaća glavnicu
Iznos kredita600.000 dinara
Ukupan rok otplate kredita60 meseci (pre primene grejsa)
71 mesec (nakon primene grejsa)
(65 meseci otplate + 6 meseci grejsa = 71 mesec)
Nominalna kamatna stopa9% fiksna, godišnja
Iznos anuiteta pre grejs perioda12.455,01 dinara
Iznos anuiteta nakon isteka grejs perioda12.371,51 dinara
Ukupna kamata bez grejs perioda147.300,91 dinara
Ukupna kamata sa grejs periodom191.776,30 dinara

Rok otplate kredita se produžava na način da iznos anuiteta po isteku grejs perioda ne bude veći u odnosu na  iznos anuiteta pre primene olakšice

Reprezentativni primer za stambeni kredit fizičkog lica – model kada klijent fizičko lice plaća kamatu tokom grejs perioda i ne plaća glavnicu
Iznos kredita50.000 eur
Ukupan rok otplate kredita240 meseci (pre primene grejsa)
246 meseci (nakon primene grejsa)
(240 meseci otplate + 6 meseci grejsa = 246 meseci)
Nominalna kamatna stopa3,75% fiksna, godišnja
Iznos anuiteta pre grejs perioda296,44 eur
Iznos anuiteta nakon isteka grejs perioda296,44 eur
Ukupna kamata bez grejs perioda21.147,00 eur
Ukupna kamata sa grejs periodom22.084,50 eur

Rok otplate kredita se produžava na način da iznos anuiteta po isteku grejs perioda ne bude veći u odnosu na  iznos anuiteta pre primene olakšice

Reprezentativni primer za stambeni kredit fizičkog lica – model kada klijent fizičko lice ne plaća kamatu tokom grejs perioda i ne plaća glavnicu
Iznos kredita50.000 eur
Ukupan rok otplate kredita240 meseci (pre primene grejsa)
253 meseci (nakon primene grejsa)
(247 meseci otplate + 6 meseci grejsa = 253 meseci)
Nominalna kamatna stopa3,75% fiksna, godišnja
Iznos anuiteta pre grejs perioda296,44 eur
Iznos anuiteta nakon isteka grejs perioda296,26 eur
Ukupna kamata bez grejs perioda21.147,00 eur
Ukupna kamata sa grejs periodom22.238,63 eur

Rok otplate kredita se produžava na način da iznos anuiteta po isteku grejs perioda ne bude veći u odnosu na  iznos anuiteta pre primene olakšice

Reprezentativni primer za pravno lice – model kada klijent plaća kamatu tokom grejs perioda i ne plaća glavnicu
Iznos kredita50.000 eur
Ukupan rok otplate kredita60 meseci (pre primene grejsa)
66 meseci (nakon primene grejsa)
(60 meseci otplate + 6 meseci grejsa = 66 meseci)
Nominalna kamatna stopa4,50% fiksna, godišnja
Iznos rate pre grejs perioda833,33 eur
Iznos rate nakon isteka grejs perioda833,33 eur
Ukupna kamata bez grejs perioda5.799,24 eur
Ukupna kamata sa grejs periodom6.940,51 eur

Rok otplate kredita se produžava na način da iznos rate po isteku grejs perioda ne bude veći u odnosu na  iznos rate pre primene olakšice

Reprezentativni primer za pravno lice – model kada klijent ne plaća kamatu tokom grejs perioda i ne plaća glavnicu
Iznos kredita50.000 eur
Ukupan rok otplate kredita60 meseci (pre primene grejsa)
68 meseci (nakon primene grejsa)
(62 meseci otplate + 6 meseci grejsa = 68 meseci)
Nominalna kamatna stopa4,50% fiksna, godišnja
Iznos rate pre grejs perioda833,33 eur
Iznos rate nakon isteka grejs perioda824,80 eur
Ukupna kamata bez grejs perioda5.799,24 eur
Ukupna kamata sa grejs periodom7.266,89 eur

Rok otplate kredita se produžava na način da iznos rate po isteku grejs perioda ne bude veći u odnosu na  iznos rate pre primene olakšice

Način podnošenja zahteva:

Fizička lica:

 • Slanjem email-a na adresu moratorijum3@addiko.com, uz obavezno popunjavanje i slanje Zahteva za olakšice u otplati obaveza fizička lica (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke), sa napomenom OLAKŠICE U OTPLATI
 • U ekspozituri banke popunjavanjem Zahteva za olakšice u otplati obaveza fizička lica (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke)
 • Slanjem pošte, odnosno Zahteva za olakšice u otplati obaveza fizička lica (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke) na adresu Addiko Bank a.d. Beograd, Trgovačka 2, Beograd-Čukarica 11 000, sa napomenom OLAKŠICE U OTPLATI

Poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva:

 • Slanjem email-a na adresu moratorijum3@addiko.com, uz popunjavanje i slanje Zahteva za olakšice u otplati obaveza poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društa (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke), sa napomenom OLAKŠICE U OTPLATI
 • U ekspozituri banke popunjavanjem Zahteva za olakšice u otplati obaveza poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društa (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke)
 • Slanjem pošte, odnosno Zahteva za olakšice u otplati obaveza poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društa (u prikazanoj formi na internet prezentaciji Banke) na adresu Addiko Bank a.d. Beograd, Trgovačka 2, Beograd-Čukarica 11 000, sa napomenom OLAKŠICE U OTPLATI

U roku od 30 dana od dana prijema zahteva i kompletne dokumentacije, banka je dužna da odluči o zahtevu i o toj odluci obavesti klijenta.

Addiko Bank Srbija