Addiko mRačun sadrži:

Dinarski tekući račun

Devizni tekući račun u valuti EUR

Debitne platne kartice (DinaCard i Mastercard)

Mobilno i elektronsko bankarstvo (Addiko Mobile i Addiko EBank)

Aktivaciju SMS servisa

Addiko Bank Srbija